skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 254  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective learning for growing a graph lattice

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for maintaining paper and electronic calendars

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SEGMENTING TEXT LINE IN DOCUMENT

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weighted feature voting for classification using a graph lattice

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graph lattice method for image clustering, classification, and repeated structure finding

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for visual motion based object segmentation and tracking

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and processes for recognition of electronic ink strokes

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WEIGHTED FEATURE VOTING FOR CLASSIFICATION USING A GRAPH LATTICE

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for generating a graph lattice from a corpus of one or more data graphs

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tragbares Drucksystem
Système d'impression portatif
Hand-held printing system

Saund, Eric

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SELECTIVE LEARNING FOR GROWING A GRAPH LATTICE

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for generating a graph lattice from a corpus of one or more data graphs

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR GENERATING A GRAPH LATTICE FROM A CORPUS OF ONE OR MORE DATA GRAPHS

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for localizing data fields on structured and semi-structured forms

Saund Eric

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 254  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (16)
 2. 1997đến2001  (36)
 3. 2002đến2006  (84)
 4. 2007đến2012  (69)
 5. Sau 2012  (49)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (234)
 2. German  (88)
 3. French  (76)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Saund; Eric
 2. Saund Eric
 3. Moran, Thomas P
 4. Mahoney James V
 5. Moran Thomas P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...