skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Determination of Stage Specific Markers for Liver Fibrosis in Hepatitis B: A Comparative Tissue Proteomic Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of Stage Specific Markers for Liver Fibrosis in Hepatitis B: A Comparative Tissue Proteomic Study

Katrinli, S. ; Ozdil, K. ; Sahin, A. ; Ozturk, O. ; Kir, G. ; Baykal, A.T. ; Sarac, O.S. ; Sokmen, M. ; Doganay, G.D. ; Doğanay, H.L.

Journal of Hepatology, 2016, Vol.64(2), S, p.S446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01688278 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0168-8278(16)00738-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extensive mass spectrometry-based analysis of the fission yeast proteome: the Schizosaccharomyces pombe PeptideAtlas

Gunaratne, J ; Schmidt, A ; Quandt, A ; Neo, Sp ; Saraç, Os ; Gracia, T ; Loguercio, S ; Ahrné, E ; Xia, Rl ; Tan, Kh ; Lössner, C ; Bähler, J ; Beyer, A ; Blackstock, W ; Aebersold, R

Molecular & Cellular Proteomics , 12 (6) 1741 -1751. (2013)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sokmen, M.
  2. Doğanay, H.L.
  3. Ozturk, O.
  4. Kir, G.
  5. Katrinli, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...