skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic adaptation of service compositions with variability models.(Author abstract)

Alferez, G. H. ; Pelechano, V. ; Mazo, R. ; Salinesi, C. ; Diaz, D.

The Journal of Systems and Software, May, 2014, Vol.91, p.24(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alferez, G. H.
  2. Salinesi, C.
  3. Mazo, R.
  4. Diaz, D.
  5. Pelechano, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...