skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
THE SYSTEM CALCIUM PEROXIDE-CALCIUM OXIDE-OXYGEN
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SYSTEM CALCIUM PEROXIDE-CALCIUM OXIDE-OXYGEN

Satterfield, C N ; Stein, T W; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Hydrogen Peroxide Labs (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
INTERFERENCES IN THE TITANIUM SULFATE METHOD FOR HYDROGEN PEROXIDE
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFERENCES IN THE TITANIUM SULFATE METHOD FOR HYDROGEN PEROXIDE

Satterfield, C. N ; Bonnell, A. H; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Hydrogen Peroxide Labs (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
THE ROLE OF PROPYLENE IN THE PARTIAL OXIDATION OF PROPANE
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROLE OF PROPYLENE IN THE PARTIAL OXIDATION OF PROPANE

Satterfield, C N ; Rei, R C; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Hydrogen Peroxide Labs (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
PARTIAL OXIDATION OF PROPANE
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARTIAL OXIDATION OF PROPANE

Satterfield, C N ; Wilson, Robert E; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Hydrogen Peroxide Labs (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

5
THE VISCOSITY OF VAPOR MIXTURES OF HYDROGEN PEROXIDE AND WATER
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE VISCOSITY OF VAPOR MIXTURES OF HYDROGEN PEROXIDE AND WATER

Satterfield, C N ; Wentworth, R L ; Demetriades, S T; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Hydrogen Peroxide Labs (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

6
HYDROGEN PEROXIDE, PART THREE. CHAPTER 7: CHEMICAL PROPERTIES. CHAPTER 8: DECOMPOSITION PROCESSES
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

HYDROGEN PEROXIDE, PART THREE. CHAPTER 7: CHEMICAL PROPERTIES. CHAPTER 8: DECOMPOSITION PROCESSES

Schumb, W. C ; Satterfield, C. N ; Wentworth, R. L; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Dept Of Chemical Engineering (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
SEPARATION OF HYDROGEN PEROXIDE FROM THE PRODUCTS OF THE PARTIAL OXIDATION OF PROPANE
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEPARATION OF HYDROGEN PEROXIDE FROM THE PRODUCTS OF THE PARTIAL OXIDATION OF PROPANE

Satterfield, C N ; Wilson, R E ; Cooper, D O ; Stein, T W; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Hydrogen Peroxide Labs (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
HYDROGEN PEROXIDE. PART IV. (CHAPTERS 9-12)
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

HYDROGEN PEROXIDE. PART IV. (CHAPTERS 9-12)

Schumb, W C ; Satterfield, C N ; Wentworth, R L; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Hydrogen Peroxide Labs (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARTIAL OXIDATION OF PROPANE

Satterfield, C. N. ; Wilson, Robert E.; US Dept of the Navy; MASSACHUSETTS INST OF TECH CAMBRIDGE HYDROGEN PEROXIDE LABS

DOI: 10.21236/AD0008946

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

HYDROGEN PEROXIDE, PART THREE. CHAPTER 7: CHEMICAL PROPERTIES. CHAPTER 8: DECOMPOSITION PROCESSES

Schumb, W. C. ; Satterfield, C. N. ; Wentworth, R. L.; US Dept of the Navy; MASSACHUSETTS INST OF TECH CAMBRIDGE DEPT OF CHEMICAL ENGINEERING

DOI: 10.21236/AD0055742

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEPARATION OF HYDROGEN PEROXIDE FROM THE PRODUCTS OF THE PARTIAL OXIDATION OF PROPANE

Satterfield, C. N. ; Wilson, R. E. ; Cooper, D. O. ; Stein, T. W.; US Dept of the Navy; MASSACHUSETTS INST OF TECH CAMBRIDGE HYDROGEN PEROXIDE LABS

DOI: 10.21236/AD0008945

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...