skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food and Rurality in Europe: Economy, Environment and Institutions in Contemporary Rural Europe

Rytkönen, Paulina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-975017-9-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges for the New Rurality in a Changing World: Proceedings from the 7th International Conference on Localized Agri-Food Systems : 8-10 May 2016, Södertörn University, Stockholm, Sweden

Rytkönen, Paulina ; Hård, Ursula; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap ; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum

7th International Conference on Localized Agri-Food Systems, Stockholm, May 8-10, 2016., 2016

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-980607-1-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Från matproduktion till gastronomi

Rytkönen, Paulina ; Wramner, Per ; Bonow, Madeleine; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Geografi

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-975017-7-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastronomiska regioner: Ett verktyg för regional utveckling

Rytkönen, Paulina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-980607-0-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...