skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons.(Research Article)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sebastien ; Delsuc, Frederic ; Douzery, Emmanuel J. P.

PLoS ONE, Sept 16, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the consideration of a bring-to-mind model for computing the Information Content of concepts defined into ontologies

Sébastien Harispe ; Abdelhak Imoussaten ; François Trousset ; Jacky Montmain

DOI: 10.13140/RG.2.1.4625.0965

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sébastien Harispe
  2. Jacky Montmain
  3. Harispe , Sébastien
  4. Murphy, William J.
  5. Douzery, Emmanuel J P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...