skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendritic cell dysfunction during primary HIV-1 infection

Huang, Jinghe ; Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Burke, Patrick S ; Beamon, Jill ; Carrington, Mary F ; Seiss, Katherine ; Rychert, Jennifer ; Rosenberg, Eric S ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G

The Journal of infectious diseases, 15 November 2011, Vol.204(10), pp.1557-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537-6613 ; PMID: 21969335 Version:1 ; DOI: 10.1093/infdis/jir616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptional Profiling of CD4 T Cells Identifies Distinct Subgroups of HIV-1 Elite Controllers

Vigneault, Francois ; Woods, Matthew ; Buzon, Maria J. ; Li, Chun ; Pereyra, Florencia ; Crosby, Seth D. ; Rychert, Jennifer ; Church, George ; Martinez-Picado, Javier ; Rosenberg, Eric S. ; Telenti, Amalio ; Yu, Xu G. ; Lichterfeld, Mathias

The Journal of Virology, 2011, Vol. 85(6), p.3015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 21177805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A monoclonal antibody against lymphocyte function-associated antigen-1 decreases HIV-1 replication by inducing the secretion of an antiviral soluble factor

Rychert, Jennifer Ann ; Jones, Lindsay ; Mcgrath, Graham ; Bazner, Sue ; Rosenberg, Eric Scott

Rychert, Jenna, Lindsay Jones, Graham McGrath, Sue Bazner, and Eric S Rosenberg. 2013. A monoclonal antibody against lymphocyte function-associated antigen-1 decreases hiv-1 replication by inducing the secretion of an antiviral soluble factor. Virology Journal 10: 120. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-422X ; DOI: 10.1186/1743-422X-10-120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Characterization of HLA-G+ Regulatory T Cells in HIV-1 Infection

Li, Chun ; Toth, Ilona ; Schulze Zur Wiesch, Julian ; Pereyra, Florencia ; Rychert, Jennifer Ann ; Rosenberg, Eric Scott ; Van Lunzen, Jan ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu

Li, Chun, Ilona Toth, Julian Schulze zur Wiesch, Florencia Pereyra, Jennifer Rychert, Eric S. Rosenberg, Jan van Lunzen, Mathias Lichterfeld, and Xu G. Yu. 2013. Functional characterization of hla-g+ regulatory t cells in hiv-1 infection. PLoS Pathogens 9(1): e1003140. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1003140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute Infections, Cost per Infection and Turnaround Time in Three United States Hospital Laboratories Using Fourth-Generation Antigen-Antibody Human Immunodeficiency Virus Immunoassays

Wesolowski, Laura G ; Nasrullah, Muazzam ; Coombs, Robert W ; Rosenberg, Eric ; Ethridge, Steven F ; Hutchinson, Angela B ; Dragavon, Joan ; Rychert, Jennifer ; Nolte, Frederick S ; Madory, James E ; Werner, Barbara G

Open Forum Infectious Diseases, 2015, Vol. 3(1)

E-ISSN: 2328-8957 ; DOI: 10.1093/ofid/ofv188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosenberg, Eric
  2. Rosenberg, Eric S.
  3. Rychert, Jennifer
  4. Yu, Xu G
  5. Lichterfeld, Mathias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...