skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.109  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS DE EULER Y RUNGE-KUTTA EN LA SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN MEDIANTE PROGRAMACIÓN EN MATHCAD

Carlos Mata Rodríguez

Revista de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información, 2016, Vol.3(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23393270 ; E-ISSN: 23573716 ; DOI: 10.21017/rimci.2016.v3.n5.a2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multirate generalized additive Runge Kutta methods

Guenther, Michael ; Sandu, Adrian; Sandu, Adrian (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 22, 2013

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bridge between continuous and discrete-time bioeconomic models: Seasonality in fisheries

Kvamsdal, Sturla ; Maroto, José M ; Morán, Manuel ; Sandal, Leif K

Ecological Modelling, 24 November 2017, Vol.364, pp.124-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3800 ; E-ISSN: 1872-7026 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2017.09.020

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear Conservative Finite Volume Element Schemes for the Gardner Equation

Yan, Jin-Liang ; Zheng, Liang-Hong

IAENG International Journal of Applied Mathematics, Nov 2018, Vol.48(4), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1992-9978 ; E-ISSN: 1992-9986

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel method for the solution of blasius equation in semi-infinite domains

Akgül, Ali

An International Journal of Optimization and Control, 2017, Vol.7(2), pp.225-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21460957 ; E-ISSN: 21465703 ; DOI: 10.11121/ijocta.01.2017.00363

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Symmetric Integrator for non-integrable Hamiltonian Relativistic Systems

Seyrich, Jonathan ; Lukes-Gerakopoulos, Georgios; Lukes-Gerakopoulos, Georgios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 20, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.86.124013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PoMiN: A Post-Minkowskian \(N\)-Body Solver

Feng, Justin ; Baumann, Mark ; Hall, Bryton ; Doss, Joel ; Spencer, Lucas ; Matzner, Richard; Matzner, Richard (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 24, 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.3847/1538-4357/aac209

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General order conditions for stochastic partitioned Runge-Kutta methods

Anmarkrud, Sverre ; Debrabant, Kristian ; Kværnø, Anne; Kværnø, Anne (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 25, 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1007/s10543-017-0693-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced HBVMs for the numerical solution of Hamiltonian problems with multiple invariants

Brugnano, Luigi ; Sun, Yajuan; Sun, Yajuan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 11, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1063/1.4825603

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Deterministic Program for Obtaining Optima under Constraints for Any Analytical System

Yu-Chiu, Chao; Yu-Chiu, Chao (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 22, 2015

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Runge-Kutta Characterization of the Generalized Summation-by-Parts Approach in Time

Boom, Pieter ; Zingg, David; Zingg, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 25, 2016

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal series and numerical integrators: some history and some new techniques

Sanz-Serna, Jesus ; Murua, Ander; Murua, Ander (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 24, 2015

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A class of generalized additive Runge-Kutta methods

Sandu, Adrian ; Guenther, Michael; Guenther, Michael (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 21, 2013

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheap arbitrary high order methods for single integrand SDEs

Debrabant, Kristian ; Kværnø, Anne; Kværnø, Anne (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1007/s10543-016-0619-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dense output for strong stability preserving Runge-Kutta methods

Ketcheson, David ; Lóczi, Lajos ; Jangabylova, Aliya ; Kusmanov, Adil; Kusmanov, Adil (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 15, 2016

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implicit-Explicit Runge-Kutta schemes for hyperbolic systems with stiff relaxation and applications

Boscarino, Sebastiano ; Russo, Giovanni; Russo, Giovanni (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 20, 2013

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical precision of the solution to the running-coupling Balitsky-Kovchegov equation

Matas, Marek ; Cepila, Jan

EPJ Web of Conferences, Vol.112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; E-ISSN: 2100014X ; DOI: 10.1051/epjconf/201611202008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preservation of stability properties near fixed points of linear Hamiltonian systems by symplectic integrators

Ding, Xiaohua ; Liu, Hongyu ; Shang, Zaijiu ; Sun, Geng

Applied Mathematics and Computation, 2011, Vol.217(13), pp.6105-6114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3003 ; E-ISSN: 1873-5649 ; DOI: 10.1016/j.amc.2010.12.088

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A better method to determine the stability region of an L-stable implicit-explicit Runge-Kutta scheme

Shu-Chao, Duan; Shu-Chao, Duan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 2, 2016

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First Integrals of Dynamical Systems And Their Numerical Preservation

Irshad, W ; Habib, Y ; Farooq, M; Farooq, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 2, 2017

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.109  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.177)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (54)
 2. 1973đến1983  (70)
 3. 1984đến1994  (92)
 4. 1995đến2006  (282)
 5. Sau 2006  (1.604)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.048)
 2. Japanese  (16)
 3. Chinese  (12)
 4. Spanish  (5)
 5. Arabic  (3)
 6. Russian  (2)
 7. French  (2)
 8. Indonesian  (1)
 9. German  (1)
 10. Norwegian  (1)
 11. Turkish  (1)
 12. Korean  (1)
 13. Portuguese  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ketcheson, David
 2. Shu, Chi-Wang
 3. Tang, Huazhong
 4. Rößler, Andreas
 5. Hong, Jialin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...