skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The viral set point in primary HIV infection is associated with specific amino acids in position 97 of MHC class I

Vaidya, SA ; Streeck, H ; Pereyra, F ; Rosenberg, Es ; Walker, BD ; Altfeld, M

Retrovirology, 2012, Vol.9(Suppl 2) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1742-4690-9-S2-P163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for HCMV infection in immunosuppressed patients

Kepler, G.M. ; Banks, H.T. ; Davidian, M. ; Rosenberg, E.S.

Mathematical and Computer Modelling, 2009, Vol.49(7), pp.1653-1663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-7177 ; DOI: 10.1016/j.mcm.2008.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced eruption: Principles in periodontics and restorative dentistry

Potashnick, S.R. ; Rosenberg, E.S.

The Journal of Prosthetic Dentistry, 1982, Vol.48(2), pp.141-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3913 ; DOI: 10.1016/0022-3913(82)90100-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV dynamics: Modeling, data analysis, and optimal treatment protocols

Adams, B.M. ; Banks, H.T. ; Davidian, M. ; Kwon, Hee-Dae ; Tran, H.T. ; Wynne, S.N. ; Rosenberg, E.S.

Journal of Computational and Applied Mathematics, 2005, Vol.184(1), pp.10-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-0427 ; DOI: 10.1016/j.cam.2005.02.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of missing toxicology reports on overdose death surveillance: 2010-2016

Tote, K.M. ; Bradley, H. ; Martin, E.G. ; Yucel, R. ; Rosenberg, E.S.

Annals of Epidemiology, August 2019, Vol.36, pp.66-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-2797 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2019.06.019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosenberg, Es
  2. Rosenberg, E.S
  3. Banks, H T
  4. Davidian, M.
  5. Wynne, S.N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...