skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Philosophical Reflections from a Chinese Mirror
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophical Reflections from a Chinese Mirror

Rosemont Jr., Henry

ASIANetwork Exchange: A Journal for Asian Studies in the Liberal Arts, 02/12/2016, Vol.16(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1943-9938 ; E-ISSN: 1943-9946 ; DOI: http://dx.doi.org/10.16995/ane.233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Reader's Companion to the Confucian Analects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reader's Companion to the Confucian Analects

Rosemont Jr, Henry

E-ISBN: 9781137303394 E-ISBN: 1137303395 DOI: 10.1057/9781137303394 ISBN: 9781137303387

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Confucian Role Ethics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucian Role Ethics

Rosemont Jr. , Henry ; Ames, Roger T.

ISBN: 9783847106050 ; ISBN: 9783737006057

Toàn văn sẵn có

4
Solomonic Justice, Rights, and Truth and Reconciliation Commissions: A Confucian Meditation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solomonic Justice, Rights, and Truth and Reconciliation Commissions: A Confucian Meditation

Rosemont Jr, Henry; Higgins, Kathleen (Editor) ; Sherman, David (Editor)

Sophia Studies in Cross-cultural Philosophy of Traditions and Cultures, Passion, Death, and Spirituality: The Philosophy of Robert C. Solomon, pp.191-204

ISBN: 9789400746497 ; ISBN: 9400746490 ; E-ISBN: 9789400746503 ; E-ISBN: 9400746504 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4650-3_14

Toàn văn sẵn có

5
Global East Asia.: Global East Asia 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global East Asia.: Global East Asia 5

Ames, Roger T ; Rosemont Jr, Henry

ISBN10: 3847106058 ; ISBN13: 9783847106050 ; E-ISBN10: 3847006053 ; E-ISBN13: 9783847006053

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosemont Jr, Henry
  2. Rosemont Jr., Henry
  3. Sherman, David
  4. Rosemont, Henry
  5. Higgins, Kathleen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...