skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reputation unrevised: celebrating the Osler sesquicentennial

Roland, C G

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 05 October 1999, Vol.161(7), pp.827-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; PMID: 10530301 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Osler was good, but..

Roland, C G

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 01 April 1997, Vol.156(7), pp.983 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; PMID: 9138832 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters to the editor

Roland, C G

Science (New York, N.Y.), 25 March 1966, Vol.151(3717), pp.1480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17730074 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Lester Snow King (1908-2002)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lester Snow King (1908-2002)

Roland, C. G.

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 07/01/2003, Vol.58(3), pp.362-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5045 ; E-ISSN: 1468-4373 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jhmas/jrg004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ABCs of survival behind barbed wire: experience in the Far East, 1941-45

Roland, C G

Canadian bulletin of medical history = Bulletin canadien d'histoire de la medecine, 1999, Vol.16(1), pp.5-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0823-2105 ; PMID: 11624336 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The portrait of Robert Kerr (d. 1824)

Roland, C G

Canadian bulletin of medical history = Bulletin canadien d'histoire de la medecine, 1995, Vol.12(1), pp.187-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0823-2105 ; PMID: 11609095 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. XXXIV. The publication process

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1976, Vol.55(2), pp.261-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 943989 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. I. Organization

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1970, Vol.49(5), pp.846-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5534445 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. IX. Reading maketh a full man

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1972, Vol.51(1), pp.80-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5061728 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. 23. Poetry is for those who know

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1974, Vol.53(3), pp.409-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 4856936 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. 3. The law

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1971, Vol.50(1), pp.150-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5100234 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing XXVIII. What hue are you?

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1975, Vol.54(2), pp.230-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 1168430 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. XX. The numbers game

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1973, Vol.52(6), pp.1015-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 4796557 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. VII. Papa, the model

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1971, Vol.50(5), pp.711-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5165421 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. XXXVII. Verify your references

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1976, Vol.55(5), pp.717-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 987731 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. 18. Submitting the masterpiece

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1973, Vol.52(4), pp.667-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 4736864 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. 8. Loaded language

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1971, Vol.50(6), pp.936-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5166906 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. XII. The worst medical writing

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1972, Vol.51(4), pp.566-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5064789 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. XIX. Pity the poor referee

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1973, Vol.52(5), pp.757-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 4738196 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. VI. Dammed up damnably

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1971, Vol.50(4), pp.544-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5105105 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (66)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (10)
 2. 1967đến1972  (19)
 3. 1973đến1981  (24)
 4. 1982đến1997  (10)
 5. Sau 1997  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (67)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roland, C.G.
 2. Roland, Charles G
 3. Roland, G., Charles
 4. Roland, Charles
 5. Roland, C. G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...