skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Work with Children and Families: Challenges and Possibilities in the Neo-Liberal World

Rogowski, Steve

British Journal of Social Work, 2012, Vol. 42(5), pp.921-940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: 10.1093/bjsw/bcr129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Margaret Thatcher's legacy for social work with children and families: critical possibilities?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Margaret Thatcher's legacy for social work with children and families: critical possibilities?

Rogowski, Steve

Critical and Radical Social Work, 03/30/2015, Vol.3(1), pp.53-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20498608 ; E-ISSN: 20498675 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1332/204986015X14231253143844

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neoliberalism and social work with children and families in the UK : on-going challenges and critical possibilities

Rogowski, Steve

Aotearoa New Zealand social work (Online), 2018, Vol.30(3), pp.72-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-5527 ; ISSN: 2463-4131 ; E-ISSN: 2463-4131

Toàn văn sẵn có

4
Critical social work in child protection/safeguarding: challenges and (fewer) opportunities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical social work in child protection/safeguarding: challenges and (fewer) opportunities

Rogowski, Steve

Critical and Radical Social Work, 03/28/2014, Vol.2(1), pp.43-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20498608 ; E-ISSN: 20498675 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1332/204986014X13912564145609

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News.(child care workers on independent practices)

Rogowski, Steve

Community Care, Feb 18, 2010, Issue 201

ISSN: 0307-5508

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YOU'VE GOT TO LAUGH

Rogowski, Steve

Community Care, Nov 3, 2011, Issue 1884, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOW CLOSE SHOULD YOU GET?

Rogowski, Steve

Community Care, Sep 1, 2011, Issue 1874, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THERE IS AN ALTERNATIVE

Rogowski, Steve

Community Care, Mar 17, 2011, Issue 1857, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IT'S RALPH MILIBAND WE NEED

Rogowski, Steve

Community Care, Aug 12, 2010, Issue 1831, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEWARE THE PARTY LINE

Rogowski, Steve

Community Care, Apr 15, 2010, Issue 1814, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNHAPPY BECAUSE UNEQUAL

Rogowski, Steve

Community Care, Jun 3, 2010, Issue 1821, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TASKFORCE IDEAS FOR CHOP?

Rogowski, Steve

Community Care, Mar 11, 2010, Issue 1809, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News.(child care workers on independent practices)

Rogowski, Steve

Community Care, Feb 18, 2010, Issue 201

ISSN: 0307-5508

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A CONFERENCE TOO FAR?

Rogowski, Steve

Community Care, Nov 4, 2010, Issue 1842, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOPE FOR HUMAN CONTACT

Rogowski, Steve

Community Care, Jun 17, 2010, Issue 1823, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIG SOCIETY'S LIMITATIONS

Rogowski, Steve

Community Care, Jul 8, 2010, Issue 1826, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRACTISING PRIVATISATION

Rogowski, Steve

Community Care, Feb 18, 2010, Issue 1806, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HERE COMES THE BIG SOCIETY

Rogowski, Steve

Community Care, Oct 7, 2010, Issue 1838, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A YEAR OF TWO HALVES

Rogowski, Steve

Community Care, Dec 9, 2010, Issue 1847, p.8

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law degree proved academic

Rogowski, Steve

Community Care, Aug 27, 2009, Issue 1784, p.34

ISSN: 03075508

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (5)
 2. 1997đến2003  (7)
 3. 2004đến2007  (9)
 4. 2008đến2011  (31)
 5. Sau 2011  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (43)
 2. Bình xét khoa học  (17)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rogowski, Steve
 2. Rogowski, S
 3. Corbishley, Geoff
 4. Rogowski, D. S.
 5. Rogowski, Dr Steve

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...