skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The attitude of Indonesian Muslims towards terrorism: an important factor in counter-terrorism?(Report)

Sukma, Rizal ; Ma'ruf, Jamhari ; Abdullah, Kamarulnizam

Journal of Human Security, June, 2011, Vol.7(1), p.21(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1835-3800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War on terror. Islam and the imperative of democracy

Sukma, Rizal

Asia Europe Journal; Intercultural Studies in the Social Sciences and Humanities, Jan, 2004, Vol.2(1), p.85(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1610-2932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sukma, Rizal
  2. Abdullah, Kamarulnizam
  3. Sukma, Rizalma'Ruf,
  4. Ma'ruf, J.
  5. Abdullah, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...