skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in pregnancy: the difficulties in measuring birthweight

Rijken, Mj ; Rijken, Ja ; Papageorghiou, At ; Kennedy, Sh ; Visser, Gha ; Nosten, F ; Mcgready, R

Bjog, 2011, Vol.118(6), p.671-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.02880.x ; PMCID: 3118281 ; PMID: 21332632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in pregnancy: ultrasound studies of fetal growth

Rijken, M.J.; Visser, G.H.A. ; Nosten, F. ; McGready, R. ; Papageorghiou, A.T. ; University Utrecht

2012

ISBN: 989-94-6191-304-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adverse effects of falciparum and vivax malaria and the safety of antimalarial treatment in early pregnancy: a population-based study

Mcgready, R ; Lee, SJ ; Wiladphaingern, J ; Ashley, Ea ; Rijken, Mj ; Boel, M ; Simpson, Ja ; Paw, Mk ; Pimanpanarak, M ; Mu, Oh ; Singhasivanon, P ; White, Nj ; Nosten, Fh

The Lancet Infectious Diseases, May 2012, Vol.12(5), pp.388-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-3099 ; E-ISSN: 1474-4457 ; DOI: 10.1016/S1473-3099(11)70339-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rijken, M.J.
  2. McGready, R.
  3. Nosten, F.
  4. Papageorghiou, A.T.
  5. Rijken, Mj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...