skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cannibal Joyce (review)

Gordon, John

James Joyce Quarterly, 2008, Vol.46(3), pp.585-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183 ; E-ISSN: 1938-6036

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity

Gillespie, Michael Patrick

James Joyce Quarterly, Summer, 1997, Vol.34(4), p.597(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Monk, Craig

The Modern Language Review, Oct, 1998, Vol.93(4), p.1094(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Dasenbrock, Reed Way ; Mines, Ray

James Joyce Quarterly, Wntr, 1999, Vol.36(2), p.289(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Weir, David

Modern Philology, May, 2000, Vol.97(4), p.626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8232

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Brivic, Sheldon

Journal of Modern Literature, Spring, 1999, Vol.22(3-4), p.516(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-281X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gillespie, Michael Patrick
  2. Brivic, Sheldon
  3. David Weir
  4. Weir, D
  5. Mines, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...