skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity

Gillespie, Michael Patrick

James Joyce Quarterly, Summer, 1997, Vol.34(4), p.597(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cannibal Joyce (review)

Gordon, John

James Joyce Quarterly, 2009, Vol.46(3), pp.585-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183 ; E-ISSN: 1938-6036 ; DOI: 10.1353/jjq.2008.0047

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Monk, Craig

The Modern Language Review, Oct, 1998, Vol.93(4), p.1094(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7937

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Dasenbrock, Reed Way ; Mines, Ray

James Joyce Quarterly, Wntr, 1999, Vol.36(2), p.289(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Weir, David

Modern Philology, May, 2000, Vol.97(4), p.626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8232

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Brivic, Sheldon

Journal of Modern Literature, Spring, 1999, Vol.22(3-4), p.516(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-281X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gillespie, Michael Patrick
  2. Brivic, Sheldon
  3. David Weir
  4. Weir, D
  5. Mines, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...