skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultures in Motion ed. by Daniel T. Rodgers, Bhavani Raman, Helmut Reimitz (review)

Prange, Sebastian R

Journal of World History, 2015, Vol.25(4), pp.660-662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-6007 ; E-ISSN: 1527-8050

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motions of Late Antiquity: Essays on Religion, Politics, and Society in Honour of Peter Brown eds. by Jamie Kreiner, and Helmut Reimitz (review)

Stewart, Michael Edward

Parergon, 2017, Vol.34(2), pp.227-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0313-6221 ; E-ISSN: 1832-8334

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic Communities, 300-800.(Review)

Johnson, Gary J.

American Historical Review, June, 2000, Vol.105(3), p.987(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motions of Late Antiquity: Essays on Religion, Politics, and Society in Honour of Peter Brown.(Book review)

Stewart, Michael Edward

Parergon, July, 2017, Vol.34(2), p.227(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0313-6221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motions of Late Antiquity: Essays on Religion, Politics, and Society in Honour of Peter Brown.(Book review)

Cameron, Averil

Medieval Review, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-746X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

History, Frankish Identity and the Framing of Western Ethnicity, 550-850.(Book review)

Plassmann, Alheydis

H-Net: Humanities and Social Sciences Online, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-0661

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Construction of Communities in the Early Middle Ages: Texts, Resources, and Artefacts.(Book Review)

Kulikowski, Michael

Medieval Review, Jan, 2004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-746X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic Communities, 300-800.(Review)

Smith, Julia M. H.

The English Historical Review, Sept, 1999, Vol.114(458), p.936 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (1)
  2. 2000đến2003  (1)
  3. 2004đến2014  (1)
  4. 2015đến2016  (2)
  5. Sau 2016  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...