skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harald Thuen, Den norske skolen. Utdanningssystemets historie

Reichenberg, Monica

Journal of Northern Studies, 2017, Vol.11(2), pp.94-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1654-5915 ; ISSN: 1654-5915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literacy, Language and Social Interaction in Special Schools

Reichenberg, Monica

Reading Matrix: An International Online Journal, April 2015, Vol.15(1), p.173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1533-242X ; E-ISSN: 1533-242X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige ; en översikt

Reichenberg, Monica

Acta didactica Norge [elektronisk ressurs], 2012, Vol. 6, nr. 1, pp.24-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1504-9922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОЗРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ

Reichenberg, Monica

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.72-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1409-6099 ; E-ISSN: 1857-663X ; DOI: 10.19057/jser.2017.27

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attityder till innehåll och delaktighet i val av läroböcker i undervisning i svenska för invandrare ; den pedagogiska och didaktiska betydelsen av flyktingars utbildning och yrkesbakgrund

Reichenberg, Monica

Acta didactica Norge [elektronisk ressurs], 2017, Vol. 11, nr. 1, pp.20-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1504-9922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
‘I liked the text about the little bird.’ Five intellectually disabled persons talk about texts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘I liked the text about the little bird.’ Five intellectually disabled persons talk about texts

Reichenberg, Monica

Scandinavian Journal of Disability Research, 06/2013, Vol.15(2), pp.108-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1501-7419 ; E-ISSN: 1745-3011 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15017419.2012.676565

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE IMPORTANCE OF STRUCTURED TEXT TALKS FOR STUDENTS' READING COMPREHENSION: AN INTERVENTION STUDY IN SPECIAL SCHOOLS

Reichenberg, Monica

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2014, Vol.15(3/4), pp.77-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1409-6099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining teachers' use of textbooks.(Report)

Reichenberg, Monica

Journal of Educational Memory, Media, and Society, 2016, Vol.8(2), p.145(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-6938 ; DOI: 10.3167/jemms.2016.080208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter ; en interventionsstudie

Reichenberg, Monica ; Emanuelsson, Britt-Marie

Acta didactica Norge [elektronisk ressurs], 2014, Vol. 8, nr. 1, pp.17-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1504-9922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I liked the text about the little bird" ; five intellectually disabled persons talk about texts

Reichenberg, Monica

Scandinavian journal of disability research, 2013, Vol. 15, no. 2, pp.108-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1501-7419

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adult Immigrants' Media Usage and Its Function in Host Language Training Opportunities: A Path Analysis

Reichenberg, Monica

Reading Matrix: An International Online Journal, April 2016, Vol.16(1), p.209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1533-242X ; E-ISSN: 1533-242X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I liked the text about the little bird." Five intellectually disabled persons talk about texts
"I liked the text about the little bird." Five intellectually disabled persons talk about texts

Reichenberg, Monica

Scandinavian Journal of Disability Research, 2013, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1501-7419

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special issue Reading: A critical conceptual analysis. Comments on five contributions

Reichenberg, Monica

L1 Educational Studies in Language and Literature, 2012, Vol.11(Specialissue), pp.91-96

ISSN: 1578-6617 ; ISSN: 1578-6617

Toàn văn sẵn có

14
Predicting and explaining teachers’ documentation practices for students’ reading and writing difficulties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting and explaining teachers’ documentation practices for students’ reading and writing difficulties

Reichenberg, Monica

L1 Educational Studies in Language and Literature, 02/2016, Vol.16, Open Issue(Open Issue), pp.1-18

ISSN: 1578-6617 ; E-ISSN: 1573-1731 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17239/L1ESLL-2016.16.01.01

Toàn văn sẵn có

15
Questioning the Author in a Scandinavian context
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning the Author in a Scandinavian context

Reichenberg, Monica

L1 Educational Studies in Language and Literature, 12/2014, Vol.14 Open issue(Volume 14 Open issue), pp.1-20

ISSN: 1578-6617 ; E-ISSN: 1573-1731 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17239/L1ESLL-2014.01.03

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants' Job Expectations: A Study of What Predicts Immigrants' Job Expectations after Completing Language Training Programmes

Reichenberg, Monica ; Berhanu, Girma

International Journal of Special Education, 2017, Vol.32(2), p.355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0827-3383

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social practice of reading and writing instruction in schools for intellectually disabled pupils

Reichenberg, Monica ; Löfgren, Kent

Journal of Special Education and Rehabilitation, 2013, Vol.14(3-4), pp.43-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-663X ; ISSN: 1857-663X ; DOI: 10.2478/jser-2013-001010.2478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intervention study in grade 3 based upon reciprocal teaching

Reichenberg, Monica ; Löfgren, Kent

Journal of Education and Learning, 2014, Vol.8(2), pp.122-131

ISSN: 2089-9823 ; ISSN: 2089-9823 ; DOI: 10.11591/edulearn.v8i2.214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Swedish and Norwegian teachers' professional development: How human capital and social capital factor into teachers' reading habits

Reichenberg, Monica ; Andreassen, Ulf Rune

Toàn văn sẵn có

20
Gränser på gott och ont: Undervisning i särskolan förr och nu
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gränser på gott och ont: Undervisning i särskolan förr och nu

Reichenberg, Monica

Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, pp.143-155

Series ISSN: 0282-7182 ; Series ISSN: 1402-8506 ; ISSN: 0282-7182 ; ISSN: 1402-8506 ; ISSN: 0282-7182 ; ISSN: 1402-8506

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (2)
 2. 2012đến2012  (3)
 3. 2013đến2013  (6)
 4. 2014đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (28)
 2. Swedish  (7)
 3. Macedonian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Reichenberg, Monica
 2. Monica Reichenberg
 3. Reichenberg, M.
 4. Wirén, Mats
 5. Prentice, Julia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...