skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everybody Likes History, But What About the Historian?

Kechriotis, Vangelis

Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, 2015, Issue 4, pp.670-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0722-480X ; E-ISSN: 2364-933X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tendencies in evolution of 21st century management

Buble, Marin

Management - Journal of Contemporary Management Issues, 2015, Vol.20(Spec), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1331-0194 ; E-ISSN: 1846-3363

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAIŠKAS ANTANUI SNIEČKUI

Ėmužis, Marius

Lietuvos istorijos studijos (Mokslo darbai), 2016, Issue 37, pp.195-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-0448

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On a One-sided Interpretation of the Yugoslav Past: Marie-Janine Calic, Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert. Munich: C.H. Beck, 2010; Serb. ed. Istorija Jugoslavije u 20. veku. Belgrade: Clio, 2013, 490 p

Mišić, Miloš

BALCANICA, 2015, Issue XLVI, pp.349-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350-7653

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN MEMORIAM - Aleksandar Spasojević Kale, Dr Ubavka Vujošević Cica

Istorija 20. veka, 2016, Issue 1, pp.221-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0352-3160

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bir Sedat Veyis Örnek Portresi Çizmeyi Denemek

Kayalı, Kurtuluş

Folklor/Edebiyat, 2015, Vol.21(82), pp.55-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-7491

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Yugonostalgia – Revisited: The Limitations of an Application of Nation-Building Theory: A critique to Pal Kolstø, 2014 ‘Identifying with the old or the new state: nation-building vs. Yugonostalgia in the Yugoslav successor states’, Nations and Nationalism 20 (4), 760–781

Ilić, Vladimir ; Krek, Maja

Етноантрополошки проблеми, 2016, Vol.11(1), pp.291-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-1589 ; E-ISSN: 2334-8801

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constantin brăiloiu inedit sau despre globalizarea etnomuzicologiei

Golopenția, Sanda

Management Intercultural, 2016, Issue 35, pp.95-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1454-9980

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az és és a vagy, avagy a történeti megértés lehetõségei

Főcze, János

Korunk, 2017, Issue 7, pp.118-121

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prikazi

Istorija 20. veka, 2016, Issue 1, pp.199-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0352-3160

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMACIJE

Istorija 20. veka, 2016, Issue 1, pp.211-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0352-3160

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domokos Pál Péter – „A román állam és nép ádáz ellensége” (I.)

Király, István

Korunk, 2014, Issue 1, pp.107-111

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A vasparipa megjelenése Székelyföldön

Fodor, János

Korunk, 2015, Issue 3, pp.115-117

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nemzetről, államról, régióról

Szabó, Csongor

Korunk, 2015, Issue 6, pp.117-119

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Versenyeztek az emberek meghurcolásában

Benkő, Levente

Korunk, 2016, Issue 6, pp.94-100

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Nowe” problemy wychowawcze w dobie „nowych” mediów

Olczyk, Arkadiusz

Polonia Sacra, 2012, Vol.16(2), pp.75-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1428-5673 ; E-ISSN: 2391-6575

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pillantás az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület utolsó éveire

Szász, István Tas

Korunk, 2012, Issue 11, pp.100-106

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„A mi igazunk, a mások bűnössége”

Pataki, Szabolcs

Korunk, 2016, Issue 6, pp.113-114

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az európai kormányzás és Magyarország

Balázs, Péter

Korunk, 2013, Issue 1, pp.94-100

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egy tiltakozó beadvány kalandos útja 1978-tól

Király, Ibolya

Korunk, 2014, Issue 5, pp.105-110

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (690)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (4)
 2. 2002đến2004  (24)
 3. 2005đến2007  (81)
 4. 2008đến2011  (225)
 5. Sau 2011  (964)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (876)
 2. Book Chapters  (278)
 3. Bình xét khoa học  (26)
 4. Sách  (17)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (654)
 2. Polish  (248)
 3. Slovak  (172)
 4. Hungarian  (82)
 5. Romanian  (49)
 6. Serbo-Croatian  (37)
 7. Russian  (26)
 8. Turkish  (20)
 9. French  (16)
 10. Ukrainian  (15)
 11. Bulgarian  (15)
 12. Czech  (12)
 13. German  (11)
 14. Lithuanian  (9)
 15. Bosnian  (9)
 16. Spanish  (5)
 17. Macedonian  (4)
 18. Japanese  (2)
 19. Italian  (2)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tol, Tol
 2. Musteaţă, Sergiu
 3. Miscellaneous
 4. Hupka, Jozef
 5. Jaksicsová, Vlasta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...