skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial War and the democratic peace

Ravlo, Hilde ; Gleditsch Petter Nils ; Dorussen, Han

Journal of Conflict Resolution, August, 2002, Vol.46(4), p.520-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial War and the Democratic Peace

Ravlo, Hilde ; Gleditsch, Nils Petter ; Dorussen, Han

Journal of Conflict Resolution, August 2003, Vol.47(4), pp.520-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002703254295

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ravlo, Hilde
  2. Dorussen, Han
  3. Han Dorussen
  4. Nils Petter Gleditsch
  5. Hilde Ravlo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...