skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate statistical analysis for assessment of groundwater quality in Talcher Coalfield area, Odisha

Dhakate, Ratnakar ; Mahesh, J. ; Sankaran, S. ; Gurunadha Rao, V.

Journal of the Geological Society of India, 2013, Vol.82(4), pp.403-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7622 ; E-ISSN: 0974-6889 ; DOI: 10.1007/s12594-013-0167-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Approach for Identifying Suitable Sites for Rainwater Harvesting Structures for Groundwater Augmentation in Basaltic Terrain

Dhakate, Ratnakar ; Rao, V. ; Raju, B. ; Mahesh, J. ; Rao, S. ; Sankaran, S.

Water Resources Management, 2013, Vol.27(5), pp.1279-1299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-4741 ; E-ISSN: 1573-1650 ; DOI: 10.1007/s11269-012-0238-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PaCTS 1.0: A Crowdsourced Reporting Standard for Paleoclimate Data

Khider, D ; Emile‐Geay, J ; Mckay, N.P ; Gil, Y ; Garijo, D ; Ratnakar, V ; Alonso‐Garcia, M ; Bertrand, S ; Bothe, O ; Brewer, P J ; Bunn, A ; Chevalier, M ; Comas‐Bru, L ; Csank, A ; Dassié, E ; Delong, K ; Felis, T ; Francus, P ; Frappier, A ; Gray, W ; Goring, S ; Jonkers, L ; Kahle, M ; Kaufman, D ; Kehrwald, N.M ; Martrat, B ; Mcgregor, H ; Richey, J ; Schmittner, A ; Scroxton, N ; Sutherland, E ; Thirumalai, K ; Allen, K ; Arnaud, Fabien ; Axford, Y ; Barrows, Timothy ; Bazin, L ; Pilaar Birch, S.E ; Bradley, E ; Bregy, J ; Capron, E ; Cartapanis, O ; Chiang, H.‐W ; Cobb, K ; Debret, Maxime ; Dommain, R ; Du, J ; Dyez, K ; Emerick, S ; Erb, M.P ; Falster, G ; Finsinger, Walter ; Fortier, D ; Gauthier, Nicolas ; Georgé, S ; Grimm, E ; Hertzberg, J ; Hibbert, F ; Hillman, A ; Hobbs, W ; Huber, M ; Hughes, A.L.C ; Jaccard, S L ; Ruan, J ; Kienast, M ; Konecky, B ; Le Roux, G ; Lyubchich, V ; Novello, V.F ; Olaka, L ; Partin, J.W ; Pearce, C ; Phipps, S.J ; Pignol, C ; Piotrowska, N ; Poli, M.‐S ; Prokopenko, A ; Schwanck, F ; Stepanek, C ; Swann, G.E.A ; Telford, R ; Thomas, E ; Thomas, Z ; Truebe, S ; Gunten, L ; Waite, A ; Weitzel, N ; Wilhelm, B ; Williams, J.J ; Winstrup, M ; Zhao, N ; Zhou, Y; Finsinger, Walter (Editor)

Paleoceanography and Paleoclimatology, 03 September 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2572-4517 ; E-ISSN: 1944-9186 ; DOI: 10.1029/2019PA003632

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mahesh, J
  2. Dhakate, Ratnakar
  3. Dhakate, R.
  4. Sankaran, S
  5. Rao, V. V. S. Gurunadha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...