skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Association of subclinical hypothyroidism and HbA1c levels in non-diabetic subjects attending rural tertiary care centre in central India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of subclinical hypothyroidism and HbA1c levels in non-diabetic subjects attending rural tertiary care centre in central India

Ram, Vidya Sagar ; Kumar, Granth ; Kumar, Manoj ; Verma, Vivek Kumar ; Kela, Dheeraj ; Ali, Kasim

International Journal of Research in Medical Sciences, 07/26/2017, Vol.5(8), p.3345

ISSN: 2320-6071 ; E-ISSN: 2320-6012 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20173097

Toàn văn sẵn có

2
Juvenile Systemic Lupus Erythematosus Presenting with Digital Gangrene without Evidence of Antiphospholipid Syndrome and Vasculitis- A Case Report
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Juvenile Systemic Lupus Erythematosus Presenting with Digital Gangrene without Evidence of Antiphospholipid Syndrome and Vasculitis- A Case Report

Kumar, Manoj ; Singh, P S ; Wafai, N A ; Ram, Vidya Sagar

International Journal of Contemporary Medicine, 2014, Vol.2(2), p.189

ISSN: 2320-9623 ; E-ISSN: 2321-1032 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5958/2321-1032.2014.01057.2

Toàn văn sẵn có

3
Herpes zoster as a presentation of diabetes mellitus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herpes zoster as a presentation of diabetes mellitus

Verma, Vivek Kumar ; Ram, Vidya Sagar ; Singh, Prem Shanker ; Kumar, Manoj ; Awasthi, Sankalp ; Kela, Dheeraj

International Journal of Research in Medical Sciences, 04/26/2017, Vol.5(5), p.1878

ISSN: 2320-6071 ; E-ISSN: 2320-6012 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20171810

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Don't bet on the colony club: Indian isn't wild about Brexit and trade could be tricky

Ram, Vidya

The World Today, 2017, Vol.73(3), pp.20-20

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ram, Vidya Sagar
  2. Kumar, Manoj
  3. Kela, Dheeraj
  4. Verma, Vivek Kumar
  5. Ali, Kasim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...