skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Exploration Of Vibration During Interaction With Polarized Texture

Evreinov, G ; Raisamo, R

WIT Transactions on the Built Environment, 2003, Vol.69

ISSN: 1746-4498 ; E-ISSN: 1743-3509 ; DOI: 10.2495/AC030291

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Evreinov, G
  2. Raisamo, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...