skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A multi-modelS based approach for the modelling and the analysis of usable and resilient partly autonomous interactive systems
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-modelS based approach for the modelling and the analysis of usable and resilient partly autonomous interactive systems

Ragosta, Martina

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ragosta, Martina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...