skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumentino: An open-source modular Python framework for controlling Arduino based experimental instruments

Koenka, Israel Joel ; Sáiz, Jorge ; Hauser, Peter C.

Computer Physics Communications, October 2014, Vol.185(10), pp.2724-2729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; DOI: 10.1016/j.cpc.2014.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumentino: An Open-Source Software for Scientific Instruments

Koenka, Israel Joel ; Sáiz, Jorge ; Hauser, Peter C.

CHIMIA International Journal for Chemistry, April 2015, Vol.69(4), pp.172-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-4293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saiz, J
  2. Sáiz, Jorge
  3. Koenka, Ij
  4. Koenka, I.J.
  5. Hauser, PC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...