skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced Migrants or Voluntary Exiles: Ethnic Turks of Bulgaria in Turkey

Dişbudak, Cem ; Purkis, Semra

Journal of International Migration and Integration, 2016, Vol.17(2), pp.371-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1488-3473 ; E-ISSN: 1874-6365 ; DOI: 10.1007/s12134-014-0411-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drifting Here and There But Going Nowhere: the Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis

Purkis, Semra ; Güngör, Fatih

Journal of International Migration and Integration, 2017, Vol.18(2), pp.439-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1488-3473 ; E-ISSN: 1874-6365 ; DOI: 10.1007/s12134-016-0483-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invisible Borders of the City for the Migrant Women From Turkey: Gendered Use of Urban Space and Place Making in Cinisello/Milan

Purkis, Semra

Journal of International Migration and Integration, 2019, Vol.20(1), pp.261-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1488-3473 ; E-ISSN: 1874-6365 ; DOI: 10.1007/s12134-018-0600-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Purkis, Semra
  2. Purkis, S.
  3. Disbudak, Cem
  4. Dişbudak, Cem
  5. Gungor, Fatih

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...