skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Images of a Forest People: Punan Malinau — Identity, Sociality, and Encapsulation in Borneo by Lars Kaskija (review)

Lee, Poh Onn

Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 2013, Vol.28(2), pp.366-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9520 ; E-ISSN: 1793-2858

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying Linguistic and Cultural Contact in Borneo: Prospects and Challenges

Antonia Soriente

Antropologia, 01 November 2014, Vol.1(1 N.S.) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2281-4043 ; E-ISSN: 2420-8469 ; DOI: 10.14672/ada2014255%p

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The languages and peoples of the Müller Mountains; A contribution to the study of the origins of Borneo’s nomads and their languages

Bernard Sellato ; Antonia Soriente

Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia, 01 July 2015, Vol.16(2), pp.339-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1411-2272 ; E-ISSN: 2407-6899 ; DOI: 10.17510/wacana.v16i2.381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflicting Ecologies in a "Failed" Gaharu Nursery Programme in Central Kalimantan

Großmann, Kristina

Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 2018, Vol.33(2), pp.319-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9520 ; E-ISSN: 1793-2858

Toàn văn sẵn có

5
浦南古傩舞社会功能的多元化 - Diversification of the Social Function of the Ancient Ghost-exorcizing Dance in Punan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浦南古傩舞社会功能的多元化 - Diversification of the Social Function of the Ancient Ghost-exorcizing Dance in Punan

黄午妍 ; HUANG Wuyan

浙江艺术职业学院学报 - Journal of Zhejiang Vocational Academy of Art, 2013, Issue 01, pp.56-59

ISSN: 1672-2795

Toàn văn sẵn có

6
基于农业产业链的现代农业发展路径与对策:上海的个案 - Routes and Counter Measurements of Development of Modern Agriculture Based on Agricultural Chain.a Case in Shanghai
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于农业产业链的现代农业发展路径与对策:上海的个案 - Routes and Counter Measurements of Development of Modern Agriculture Based on Agricultural Chain.a Case in Shanghai

李杰义 ; Li Jieyi

科技进步与对策 - Science & Technology Progress and Policy, 2010, Vol.27(11), pp.84-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-7348

Toàn văn sẵn có

7
西藏与英属印度早期交往的使者普南吉尔格西考释 - Geshi Punan Gier, an Envoy in Early Tibet and British India Contacts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

西藏与英属印度早期交往的使者普南吉尔格西考释 - Geshi Punan Gier, an Envoy in Early Tibet and British India Contacts

黄全毅 ; HUANG Quan-yi

西藏大学学报 - Journal of Tibet University, 2016, Vol.31(04), pp.48-55

ISSN: 1005-5738

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Green Myth: Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century

Sercombe, Peter ; Sellato, Bernard; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 84 7 ; ISBN: 978 87 7694 018 8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

City Life in the Midst of the Forest: a Punan Hunter-Gatherer's Vision of Conservation and Development

Patrice Levang ; Soaduon Sitorus ; Edmond Dounias

Ecology and Society, 01 June 2007, Vol.12(1), p.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1708-3087 ; E-ISSN: 1708-3087 ; DOI: 10.5751/ES-02036-120118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in Economic Life of the Hunters and Gatherers : the Kelay Punan in East Kalimantan

井上, 真 ; Inoue, Makoto, Lugan ; Igin, Bilung

Tropics, 1991, Vol.1(2/3), pp.143-153

ISSN: 0917-415X ; DOI: 10.3759/tropics.1.143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
大庆油田葡南地区葡萄花油层裂缝定量预测 - Quantitative prediction of fracture of Putaohua reservoir in Punan area of Daqing Oilfield
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大庆油田葡南地区葡萄花油层裂缝定量预测 - Quantitative prediction of fracture of Putaohua reservoir in Punan area of Daqing Oilfield

刘彦君 ; 刘大锰 ; 王燕津 ; Liu Yan-jun; Liu Da-meng and Wang Yan-jin.China University of Geosciences; Beijing City; 100083; China

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2008, Issue 2

ISSN: 1000-7210

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les rites de la mort à Bornéo : séparation ou renaissance ? Actualité de Robert Hertz

Couderc, Pascal

Moussons, 01 December 2007, pp.211-225

ISSN: 1620-3224 ; E-ISSN: 2262-8363

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Muslim and a Hindu. Let's dance.(Arts and Leisure Desk)(MOVIE REVIEW 'JODHAA AKBAR')(Movie review)

Saltz, Rachel

The New York Times, Feb 16, 2008, Vol.157(54222), p.B19(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Green Myth: Borneo's HunterGatherers in the Twenty-First Century (review)

ASEAN Economic Bulletin, 2007, Vol.24(3), pp.381-383

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petualangan Unjung dan Mbui Kuvong: Sastra lisan dan Kamus Punan Tuvu' dari Kalimantan

Danerek, Stefan

Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, 2017, Vol.173(4), p.584(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2294 ; DOI: 10.1163/22134379-17304008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2010  (3)
 3. 2011đến2013  (3)
 4. 2014đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. Chinese  (1)
 3. French  (1)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sellato, Bernard
 2. Antonia Soriente
 3. 黄午妍
 4. Levang, Patrice
 5. Sitorus, Soaduon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...