skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human resource management in the public sector
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human resource management in the public sector

Burke Ronald J. editor; Noblet Andrew editor; Cooper Cary L editor

Northampton, Masschusetts: Edward Elgar Publishing, Inc, 2013 - (352.6 HUM 2013) - ISBN9780857937315

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Noblet Andrew
  2. Burke Ronald J.
  3. Cooper Cary L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...