skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics of protein post-translational modifications implicated in neurodegeneration

Ren, Ru-Jing ; Dammer, Eric B ; Wang, Gang ; Seyfried, Nicholas T ; Levey, Allan I

Translational neurodegeneration, 2014, Vol.3(1), pp.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2047-9158 ; PMID: 25671099 Version:1 ; DOI: 10.1186/2047-9158-3-23

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chaperone-mediated autophagy: roles in neurodegeneration

Wang, Gang ; Mao, Zixu

Translational neurodegeneration, 2014, Vol.3, pp.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2047-9158 ; PMID: 25276349 Version:1 ; DOI: 10.1186/2047-9158-3-20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-Hydroxyisobutyrylation on histone H4K8 is regulated by glucose homeostasis in

Huang, Jing ; Luo, Zhouqing ; Ying, Wantao ; Cao, Qichen ; Huang, He ; Dong, Junkai ; Wu, Qingyu ; Zhao, Yingming ; Qian, Xiaohong ; Dai, Junbiao

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 15 August 2017, Vol.114(33), pp.8782-8787 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 28768809 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1700796114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Proteomics of Microbial Human Pathogens
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics of Microbial Human Pathogens

Jonathan M. Blackburn ; Nelson C. Soares ; German Bou

ISBN: 9782889450886

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting data for 'Differential protein expression and post-translational modifications in Metronidazole-resistant Giardia duodenalis'

Jex R Aaron ; Ansell RE Brendan ; Baker Louise ; McConville J Malcom ; Mirzaei Mehdi ; Haynes A Paul ; Emery J Samantha ; Svärd G Staffan

DOI: 10.5524/100416

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPIomics: global analysis of glycosylphosphatidylinositol‐anchored molecules of Trypanosoma cruzi

Nakayasu, Ernesto S ; Yashunsky, Dmitry V ; Nohara, Lilian L ; Torrecilhas, Ana Claudia T ; Nikolaev, Andrei V ; Almeida, Igor C

Molecular Systems Biology, 2009, Vol.5(1), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-4292 ; E-ISSN: 1744-4292 ; DOI: 10.1038/msb.2009.13

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of functionally important phospho-regulatory events in xenopus laevis oocytes

Johnson, Jr ; Santos, Sd ; Johnson, T ; Pieper, U ; Strumillo, M ; Wagih, O ; Sali, A ; Krogan, Nj ; Beltrao, P

PLOS Computational Biology, 01 August 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 1553-734X DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Proteomics of Microbial Human Pathogens

Soares, Nelson C ; Bou, German ; Blackburn, Jonathan M

Frontiers in microbiology, 2016, Vol.7, pp.1742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; PMID: 27867374 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (2)
 3. 2015đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Gang
 2. Dammer, Eric B
 3. Cao, Qichen
 4. Luo, Zhouqing
 5. Huang, Jing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...