skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
From Computer Literacy to Web 2.0 Literacy: Teaching and Learning Information Technology Concepts Using Web 2.0 Tools
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Computer Literacy to Web 2.0 Literacy: Teaching and Learning Information Technology Concepts Using Web 2.0 Tools

Frydenberg, Mark ; Press, Larry

Information Systems Education Journal, 2010, Vol.8(10), p.r

ISSN: E1545-679X

Toàn văn sẵn có

2
Broadband policy: Beyond privatization, competition and independent regulation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadband policy: Beyond privatization, competition and independent regulation

Press, Larry

First Monday, 04/04/2009, Vol.14(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13960466 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v14i4.2374

Toàn văn sẵn có

3
Refuting objections to a Global Rural Network (GRNet) for developing nations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refuting objections to a Global Rural Network (GRNet) for developing nations

Press, Larry

First Monday, 08/02/2004, Vol.9(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13960466 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v9i8.1164

Toàn văn sẵn có

4
The Internet in developing nations: Grand challenges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet in developing nations: Grand challenges

Press, Larry

First Monday, 04/05/2004, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13960466 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v9i4.1135

Toàn văn sẵn có

5
Wireless Internet connectivity for developing nations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless Internet connectivity for developing nations

Press, Larry

First Monday, 09/01/2003, Vol.8(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13960466 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v8i9.1077

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No turning back the wheel of progress: today's flooring adhesives are green and getting greener

Press, Larry

Environmental Design & Construction, June, 2004, Vol.7(5), p.S10(2)

ISSN: 1095-8932

Toàn văn sẵn có

7
Refuting objections to a Global Rural Network (GRNet) for developing nations (originally published in August 2004)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refuting objections to a Global Rural Network (GRNet) for developing nations (originally published in August 2004)

Press, Larry

First Monday, 04/16/2007, Vol.0(0) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13960466 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v0i0.1780

Toàn văn sẵn có

8
The Internet in developing nations: Grand challenges (originally published in April 2004)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet in developing nations: Grand challenges (originally published in April 2004)

Press, Larry

First Monday, 04/16/2007, Vol.0(0) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13960466 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v0i0.1779

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynabook revisited - portable computers past, present and future. (Personal Computing)

Press, Larry

Communications, March, 1992, Vol.29(3), p.25(6)

ISSN: 0010-356X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Today's Flooring Adhesives are Green and Getting Greener

Press, Larry

Environmental Design + Construction, Jun 2004, Vol.7(5), p.S10

ISSN: 10958932 ; E-ISSN: 23285567

Toàn văn sẵn có

11
The Internet in India and China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet in India and China

Press, Larry ; Foster, William ; Wolcott, Peter ; Mchenry, William

Information Technologies and International Development, 10/2003, Vol.1(1), pp.41-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-7529 ; E-ISSN: 1544-7537 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1162/itid.2003.1.1.41

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Internet in India and China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet in India and China

Press, Larry ; Foster, William ; Wolcott, Peter ; Mchenry, William

First Monday, 10/07/2002, Vol.7(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13960466 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v7i10.997

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

IT Infrastructure At The North Pole Revealed

Press, Larry

Informationweek - Online, Dec 1, 2011

ISSN: 19383371

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuban Telecommunications, Computer Networking, and U.S. Policy Implications

Press, Larry; RAND CORP SANTA MONICA CA

Accession Number: ADA314248 ; Report Number: DRU-1330-1-OSD

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (1)
 2. 1996đến2001  (1)
 3. 2002đến2002  (1)
 4. 2003đến2004  (6)
 5. Sau 2004  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Press, Larry
 2. Press, L
 3. Foster, William
 4. Mchenry, William
 5. Wolcott, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...