skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2

Preisitsch, Michael; Harmrolfs, Kirsten; Pham, Hang TL; Heiden, Stefan E; Fu ¨ssel, Anna; Wiesner, Jean-Christophe; Pretsch, Alexander; Hagenbruch, Monika Swiatecka; Niedermeyer, Timo HJ; Mundt, Sabine

Scopus; 00218820; https://www.nature.com/ja/journal/v68/n3/full/ja2014118a.html; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33834

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2

Preisitsch, Michael ; Harmrolfs, Kirsten ; Pham, Hang T L ; Heiden, Stefan E ; Füssel, Anna ; Wiesner, Christoph ; Pretsch, Alexander ; Swiatecka-Hagenbruch, Monika ; Niedermeyer, Timo H J ; Müller, Rolf ; Mundt, Sabine

The Journal of antibiotics, September 2015, Vol.68(9), pp.600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8820 ; PMID: 26412301 Version:1 ; DOI: 10.1038/ja.2015.79

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: Impact of temperature on the biosynthesis of cytotoxically active carbamidocyclophanes A–E in Nostoc sp. CAVN10

Preisitsch, Michael ; Bui, Ha ; Bäcker, Christian ; Mundt, Sabine

Journal of Applied Phycology, 2016, Vol.28(2), pp.965-965 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8971 ; E-ISSN: 1573-5176 ; DOI: 10.1007/s10811-015-0751-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of temperature on the biosynthesis of cytotoxically active carbamidocyclophanes A–E in Nostoc sp. CAVN10

Preisitsch, Michael ; Bui, Ha ; Bäcker, Christian ; Mundt, Sabine

Journal of Applied Phycology, 2016, Vol.28(2), pp.951-963 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8971 ; E-ISSN: 1573-5176 ; DOI: 10.1007/s10811-015-0657-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Halide Ions on the Carbamidocyclophane Biosynthesis in Nostoc sp. CAVN2

Preisitsch, Michael ; Heiden, Stefan E ; Beerbaum, Monika ; Niedermeyer, Timo H J ; Schneefeld, Marie ; Herrmann, Jennifer ; Kumpfmüller, Jana ; Thürmer, Andrea ; Neidhardt, Inga ; Wiesner, Christoph ; Daniel, Rolf ; Müller, Rolf ; Bange, Franz-Christoph ; Schmieder, Peter ; Schweder, Thomas ; Mundt, Sabine

Marine drugs, 20 January 2016, Vol.14(1), pp.21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-3397 ; PMID: 26805858 Version:1 ; DOI: 10.3390/md14010021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2

Preisitsch, Michael ; Harmrolfs, Kirsten ; Pham, Hang T L ; Heiden, Stefan E ; Füssel, Anna ; Wiesner, Christoph ; Pretsch, Alexander ; Swiatecka-Hagenbruch, Monika ; Niedermeyer, Timo H J ; Müller, Rolf ; Mundt, Sabine

The Journal of antibiotics, March 2015, Vol.68(3), pp.165-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8820 ; PMID: 25182484 Version:1 ; DOI: 10.1038/ja.2014.118

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mundt, Sabine
  2. Preisitsch, Michael
  3. Preisitsch, M.
  4. Mundt, S.
  5. Heiden, Stefan E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...