skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composiciones de fosfitos hidrolíticamente estables

Hill, Jonathan ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

조성물

Hill Jonathan ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

组合物
COMPOSITION

Hill Jonathan ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZUSAMMENSETZUNG
COMPOSITION
COMPOSITION

Hill, Jonathan ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITION

Hill, Jonathan ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid phosphite blends as stabilizers

Hill Jonathan ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS DE PHOSPHITE HYDROLYTIQUEMENT STABLES
HYDROLYTICALLY STABLE PHOSPHITE COMPOSITIONS

Hill, Jonathan ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrolytically stable phosphite compositions

Hill Jonathan ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS DE PHOSPHITE HYDROLYTIQUEMENT STABLES
HYDROLYTICALLY STABLE PHOSPHITE COMPOSITIONS

Hill, Jonathan ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITION
COMPOSITION

Hill, Jonathan ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Ga 4 N 8 cage structure formed by reaction of trimethylgallium with phenylhydrazine

W. Peters, David ; P. Power, Maurice ; W. Peters, David ; D. Bourret, Edith ; Arnold, John

Chemical Communications, 1998, Vol.0(7), pp.753-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/a800266e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composiciones de fosfito hidrolíticamente estables

Hill, Jonathan S ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HYDROLYSESTABILE PHOSPHITZUSAMMENSETZUNGEN
COMPOSITIONS DE PHOSPHITE HYDROLYTIQUEMENT STABLES
HYDROLYTICALLY STABLE PHOSPHITE COMPOSITIONS

Hill, Jonathan, S ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid Phosphite Compositions Having Different Alkyl Groups

Gelbin Michael ; Hill Jonathan ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS DE PHOSPHITE HYDROLYTIQUEMENT STABLES
HYDROLYTICALLY STABLE PHOSPHITE COMPOSITIONS

Hill, Jonathan S ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrolytically stable phosphite compositions

Hill Jonathan S ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrolitycznie stabilne kompozycje fosforynowe
HYDROLYTICALLY STABLE PHOSPHITE COMPOSITIONS

Hill, Jonathan S ; Power, Maurice

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kompozycja fosforynów do stabilizowania termoplastycznych żywic i elastomerów oraz stabilizowana kompozycja polimeru
Liquid mixtures of phosphites as stabilizers

Gelbin Michael ; Power Maurice ; Hill Jonathan

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HYDROLYTICALLY STABLE PHOSPHITE COMPOSITIONS

Hill Jonathan S ; Power Maurice

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS ANTIOXYDANTES
ANTIOXIDANT COMPOSITIONS

Zahalka, Hayder ; Power, Maurice ; Hill, Jonathan

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (9)
 2. 2003đến2008  (8)
 3. 2009đến2011  (69)
 4. 2012đến2015  (57)
 5. Sau 2015  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (149)
 2. French  (50)
 3. German  (27)
 4. Chinese  (22)
 5. Korean  (7)
 6. Arabic  (5)
 7. Polish  (3)
 8. Spanish  (3)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Power, Maurice
 2. Power Maurice
 3. Hill, Jonathan
 4. Gelbin Michael E
 5. Gelbin, Michael E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...