skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red deer meat (Cervus elaphus l.): between hunting and necessity

Postolache , A. N. , Ion Ionescu De La Brad ; Boisteanu , P. C. ; Lazar , R.

Lucrari stiintifice. Seria Zootehnie - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad, 2011, Vol.vol. 56(16), pp.265-269

ISSN: 2067-2330

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Longer Biological Night in Long Sleepers Than in Short Sleepers

Aeschbach, T., Daniel ; Sher, R., Leo ; Postolache, A., Teodor ; Matthews, A., Jeffery ; Jackson, A., Michael ; Wehr, A., Thomas

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2003, Vol.88(1), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-972X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sher, Leo
  2. Aeschbach, Daniel
  3. Lazar , R.
  4. Postolache, Tt
  5. Wehr, A., Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...