skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le patrimoine postal de la Grande Guerre

Aupiais, Grégory

In Situ, 22 December 2014

E-ISSN: 1630-7305 ; DOI: 10.4000/insitu.11591

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
对民国军邮史研究的回顾与反思 - Review and Reflection on the Military History Research of the Republic of China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对民国军邮史研究的回顾与反思 - Review and Reflection on the Military History Research of the Republic of China

苏全有 ; SU Quanyou

重庆邮电大学学报:社会科学版 - Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications:Social Science Edition, 2017, Vol.29(06), pp.95-102

ISSN: 1673-8268

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese correspondence in Dutch East Indies (1865-1949)

Tjong Han Siem

Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia, 01 May 2017, Vol.18(2), pp.343-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1411-2272 ; E-ISSN: 2407-6899 ; DOI: 10.17510/wacana.v18i2.588

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Envelope
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Envelope

Brewer's Dictionary of Phrase and Fable

ISBN: 9780550102454

Toàn văn sẵn có

5
元代邮驿史研究综述 - Postal History Research Summary
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

元代邮驿史研究综述 - Postal History Research Summary

胡文悖 ; HU Wendun

重庆邮电大学学报:社会科学版 - Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications:Social Science Edition, 2012, Vol.24(06), pp.49-56

ISSN: 1673-8268

Toàn văn sẵn có

6
Creating Impressive Direct Mail Material
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Impressive Direct Mail Material

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

7
Mulready Envelope
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mulready Envelope

Brewer's Dictionary of Phrase and Fable

ISBN: 9780550102454

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red and black interpostal accountancy marks

Courtis, John K

Accounting Forum, 2004, Vol.28(4), pp.385-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155-9982 ; E-ISSN: 1467-6303 ; DOI: 10.1016/j.accfor.2004.03.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Chalmers, James
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chalmers, James

Chambers Biographical Dictionary

ISBN: 9780550106933

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James H. Baxter was a pioneer cachet maker. (editor of Postal History Journal)(First Day Cover Corner)(Brief Article)(Obituary)

Sente, Marjory J.

Stamps, Dec 2, 1995, Vol.253(10), p.18(1)

ISSN: 0038-9358

Toàn văn sẵn có

11
近年来民国邮政史研究综述 - Review on the Recent Researches of Postal History in the Period of the Republic of China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

近年来民国邮政史研究综述 - Review on the Recent Researches of Postal History in the Period of the Republic of China

苏全有 ; 刘文旭 ; SU Quan-you, LIU Wen-xu

重庆邮电大学学报:社会科学版 - Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications:Social Science Edition, 2008, Vol.20(5), pp.107-111

ISSN: 1673-8268

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamping American memory: Stamp collecting in the U.S., 1880s–1930s

Brennan, Sheila; Landsberg, Alison (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781109591682

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

萬國郵盟中國代表權爭議始末:1949-1971

林志龍; 林志龍 ; 國立中興大學文學院

興大人文學報, Volume 38, Page(s) 291-307.

Toàn văn sẵn có

14
Mulready, William (1786 - 1863)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mulready, William (1786 - 1863)

The Macmillan Encyclopedia

ISBN: 0333908139

Toàn văn sẵn có

15
Perkins, Jacob, 1766-1849
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perkins, Jacob, 1766-1849

A Biographical Dictionary of People in Engineering: From Earliest Records to 2000

ISBN: 9781557534590

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Swedish postal experience: Learning postal business by military occupation and intellectual merger in seventeenth century Europe.

Linnarsson, Magnus

[Host publication title missing], pp.1-12

Toàn văn sẵn có

17
Hill, Sir Rowland
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hill, Sir Rowland

Dictionary of British History

ISBN: 9780007128068

Toàn văn sẵn có

18
Ganzsachen Hohenzollern, Dr. Heinrich von Stephan
Ganzsachen Hohenzollern, Dr. Heinrich von Stephan
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ganzsachen Hohenzollern, Dr. Heinrich von Stephan

Toàn văn sẵn có

19
U Boote Deutschland, Postübergabe auf hoher See
U Boote Deutschland, Postübergabe auf hoher See
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

U Boote Deutschland, Postübergabe auf hoher See

Toàn văn sẵn có

20
Post für die U Boot Besatzung, Pete, Matrose
Post für die U Boot Besatzung, Pete, Matrose
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post für die U Boot Besatzung, Pete, Matrose

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (3)
 2. 1995đến2001  (4)
 3. 2002đến2003  (2)
 4. 2004đến2008  (7)
 5. Sau 2008  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. German  (2)
 3. Chinese  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. English School
 2. Zetti, Daniela F
 3. 苏全有
 4. Courtis, John
 5. Courtis, J.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...