skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication and thermoelectric characterization of nanostructured Silicon

Boor, Johannes, de; Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt; Martin-Luther Universität; Leipner, Hartmut, Dr.; Nielsch, Kornelius, Prof. Dr.; Völklein, Friedemann, Prof. Dr.

DOI: 10.25673/511

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfersolarzellen aus monokristallinem Dünnschichtsilicium; Monocrystalline silicon transfer solar cells

Rinke, Titus J.; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-2528

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...