skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our mutual friend

Dickens Charles

New York, G.W. Carleton & co. [etc., etc.] 1877, 1994 - (823 DIC 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose

Dickens Charles; Hearn Michael Patrick; Leech John

New York : W.W. Norton & Co., c2004 - (823 DIC 2004) - ISBN0393051587

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The Jade Peony
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jade Peony

Choy, Wayson

ISBN: 9781926706764 ; ISBN: 1926706765

Toàn văn sẵn có

4
Le ministre de Wakefield
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le ministre de Wakefield

Goldsmith, Oliver; Hennequin, Joseph François Gabriel

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The vicar of Wakefield
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The vicar of Wakefield

Goldsmith, Oliver; Maitland, Louise ; Maitland, Louise

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Goldsmith's Vicar of Wakefield
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goldsmith's Vicar of Wakefield

Goldsmith, Oliver; Hudson, William Henry ; Hudson, William Henry

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
A Christmas carol and The cricket on the hearth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas carol and The cricket on the hearth

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Castle Rackrent and The absentee
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Castle Rackrent and The absentee

Edgeworth, Maria; Ritchie, Anne Thackeray ; Ritchie, Anne Thackeray

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Our mutual friend
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our mutual friend

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Mrs. Wiggs of the cabbage patch
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mrs. Wiggs of the cabbage patch

Rice, Alice Caldwell Hegan

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Daisy, or, A flower of the tenements of little old New York
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daisy, or, A flower of the tenements of little old New York

Guest, Gilbert; Burkley Printing Company

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goldsmith, Oliver
  2. Dickens Charles
  3. Dickens, Charles
  4. Choy, Wayson
  5. Hearn Michael Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...