skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clozapina y agranulocitosis en España: ¿tenemos una población más segura? Seguimiento hematológico a 5 años de una cohorte de pacientes tratados con clozapina

Pons, Alexander ; Undurraga, Juan ; Batalla, Albert ; Bernardo, Miquel

Revista de psiquiatría y salud mental (Barcelona), January 2012, Vol.5(1), pp.37-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1888-9891 ; DOI: 10.1016/j.rpsm.2011.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
AA-HMM: An Anti-Adversarial Hidden Markov Model for Network-Based Intrusion Detection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AA-HMM: An Anti-Adversarial Hidden Markov Model for Network-Based Intrusion Detection

Song, Chongya ; Pons, Alexander ; Yen, Kang

Applied Sciences, 12/2018, Vol.8(12), p.2421 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2076-3417 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/app8122421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clozapine and agranulocytosis in Spain: Do we have a safer population? A 5-year haematologic follow-up

Pons, Alexander ; Undurraga, Juan ; Batalla, Albert ; Bernardo, Miquel

Revista de psiquiatría y salud mental (English Edition), January 2012, Vol.5(1), pp.37-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2173-5050 ; E-ISSN: 2173-5050 ; DOI: 10.1016/j.rpsmen.2012.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic prefetching objects of slower web site pages

Pons, Alexander P

The Journal of Systems & Software, 2006, Vol.79(12), pp.1715-1724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2006.02.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the performance of client Web object retrieval

Pons, Alexander P

The Journal of Systems & Software, 01 February 2005, Vol.74(3), pp.303-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2004.02.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-application centric object prefetching

Pons, Alexander P

The Journal of Systems & Software, 2003, Vol.67(3), pp.193-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(02)00129-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Government for Arab Countries

Pons, Alexander

Journal of Global Information Technology Management, 01 January 2004, Vol.7(1), pp.30-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-198X ; E-ISSN: 2333-6846 ; DOI: 10.1080/1097198X.2004.10856365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Tuning and Its Role In Information Technology Education

Pons, Alexander

Journal of Information Systems Education, Winter 2003, pp.381-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10553096 ; E-ISSN: 25743872

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-application centric object prefetching

Pons, Alexander

The Journal of Systems and Software, Sep 15, 2003, Vol.67(3), p.193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The furniture company: deductive databases and the scheduling problem

Pons, Alexander P

International Journal of Information Management, 2003, Vol.23(6), pp.523-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; E-ISSN: 1873-4707 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2003.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality, Mood and Music Listening of Computer Information Systems Developers: Implications for Quality-of-Work

Lesiuk, Teresa ; Pons, Alexander ; Polak, Peter

Information Resources Management Journal (IRMJ), 2009, Vol.22(2), pp.83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-1628 ; DOI: 10.4018/irmj.2009040105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic prefetching objects of slower web site pages

Pons, Alexander

The Journal of Systems and Software, Dec 2006, Vol.79(12), p.1715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the performance of client Web object retrieval

Pons, Alexander

The Journal of Systems and Software, Feb 2005, pp.303-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IP Traceback using header compression

Aljifri, Hassan ; Smets, Marcel ; Pons, Alexander

Computers & Security, 2003, Vol.22(2), pp.136-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4048 ; E-ISSN: 1872-6208 ; DOI: 10.1016/S0167-4048(03)00212-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce and Arab intra-trade

Pons, Alexander ; Aljifri, Hassan ; Fourati, Khalid

Information Technology & People, 01 March 2003, Vol.16(1), pp.34-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3845 ; E-ISSN: 1758-5813 ; DOI: 10.1108/09593840310463014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IP traceback using header compression

Aljifri, Hassan ; Smets, Marcel ; Pons, Alexander

Computers & Security, 2003, Vol.22(2), pp.136-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674048 ; E-ISSN: 18726208

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foliar feed comprising 2 parts that are mixed just prior to application

Pons, Alexander Leendert Frank

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey on Modality Characteristics, Performance Evaluation Metrics, and Security for Traditional and Wearable Biometric Systems

Sundararajan, Aditya ; Sarwat, Arif ; Pons, Alexander; Pons, Alexander (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 6, 2019

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey on Modality Characteristics, Performance Evaluation Metrics, and Security for Traditional and Wearable Biometric Systems

Sundararajan, Aditya ; Sarwat, Arif I. ; Pons, Alexander

Arxiv ID: 1903.02548

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENGRAIS FOLIAIRE
FOLIAR FEED

Pons, Alexander, Leendert, Frank

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (2)
 2. 2001đến2003  (8)
 3. 2004đến2005  (3)
 4. 2006đến2012  (5)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (18)
 2. Sáng chế  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. French  (2)
 3. Spanish  (2)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pons, Alexander
 2. Pons, A.
 3. Pons, A.P.
 4. Pons, Alexander P
 5. Pons, AP

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...