skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand Rehabilitation Treatment for Charcot-Marie-Tooth Disease: An Open Label Pilot Study

Prada, Valeria ; Schizzi, S ; Poggi, I ; Mori, L ; Gemelli, C ; Hamedani, M ; Accogli, S ; Maggi, G ; Grandis, M ; Mancardi, G L ; Schenone, A

Journal of neurology & neurophysiology, 30 July 2018, Vol.9(4), pp.465

ISSN: 2155-9562 ; PMID: 30305981 Version:1 ; DOI: 10.4172/2155-9562.1000465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a simulation model for studying kiwi fruit orchard management

Lescourret, F ; Blecher, N ; Habib, R ; Chadoeuf, J ; Agostini, D ; Pailly, O ; Vaissière, B ; Poggi, I

Agricultural Systems, 1999, Vol.59(2), pp.215-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-521X ; E-ISSN: 1873-2267 ; DOI: 10.1016/S0308-521X(99)00006-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and Implementing Embodied Agents: Learning from Experience

Heylen, Dirk K.J. ; Pelachaud, C. ; Nijholt, Antinus ; Poggi, I.; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science ; Human Media Interaction

None, 2001, pp.77-82

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a simulation model for studying kiwi fruit orchard management

Lescourret , F. ; Blecher , N. ; Habib , R. ; Chadoeuf , J. ; Agostini , D. ; Pailly , O. ; Vaissiere , B. ; Poggi , I.

Agricultural Systems, 1999, Vol.(2), pp.215-239

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Poggi, I.
  2. Lescourret, F
  3. Agostini, D
  4. Prada, Valeria
  5. Pailly, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...