skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned from theory and simulation of step potentials

Elliott, J. Richard

Fluid Phase Equilibria, 25 May 2016, Vol.416, pp.27-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3812 ; E-ISSN: 1879-0224 ; DOI: 10.1016/j.fluid.2015.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
重油储层流体非均质性成因及流体物性预测 - The Origin of Heterogeneity and Prediction of Physical Property of the Fluid within Heavy Oil Reservoirs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

重油储层流体非均质性成因及流体物性预测 - The Origin of Heterogeneity and Prediction of Physical Property of the Fluid within Heavy Oil Reservoirs

黄海平 ; Steve ; Larter ; Huang Haiping,Steve Larter

中外能源 - China Foreigh Energy, 2010, Vol.15(9), pp.43-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-579X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic simplex optimisation for broad range property prediction: Strengths and weaknesses of an automated approach for tailoring of parameters

Müller, T. J. ; Roy, S. ; Wei, Z. ; Maaß, A. ; Reith, D.

Fluid phase equilibria, Vol.274 (2008), No.1-2, pp.27-35

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic simplex optimization for broad range property prediction: Strengths and weaknesses of an automated approach for tailoring of parameters

Müller, Thomas J ; Roy, Sudip ; Zhao, Wei ; Maaß, Astrid ; Reith, Dirk

Fluid Phase Equilibria, 2008, Vol.274(1), pp.27-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3812 ; E-ISSN: 1879-0224 ; DOI: 10.1016/j.fluid.2008.06.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of viscosities and vapor–liquid equilibria for five polyhydric alcohols by molecular simulation

Kelkar, Manish S ; Rafferty, Jake L ; Maginn, Edward J ; Ilja Siepmann, J

Fluid Phase Equilibria, 2007, Vol.260(2), pp.218-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3812 ; E-ISSN: 1879-0224 ; DOI: 10.1016/j.fluid.2007.06.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical property prediction based on molecular simulation for simple model fluids.

Nakanishi, Koichiro

JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN, 1995, Vol.28(1), pp.1-7

ISSN: 0021-9592 ; DOI: 10.1252/jcej.28.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roy, S.
 2. Reith, D.
 3. Maaß, A.
 4. Nakanishi Koichiro
 5. Steve

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...