skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.240.423  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic And Clinical Pharmacology Twelfth Edition

McGraw Hill; 2012 - (615)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic & clinical pharmacology

Lange Medical Books McGraw Hill; 2007 - (615 BAS 2007)

Truy cập trực tuyến

3
Targeted Regulatory Writing Techniques: Clinical Documents for Drugs and Biologics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeted Regulatory Writing Techniques: Clinical Documents for Drugs and Biologics

Foote, MaryAnn; Wood, Linda Fossati

978-3-7643-8361-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32683

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drugs in use case studies for pharmacists and prescribers

London UK Pharmaceutical Press; 2013 - (615.58 DRU 2013)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Guide for Pharmacology for Nursing Care Eighth Edition

Lehne Richard A

Elsevier; 2013 - (615.1076)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacology for Nursing Care Eighth Edition

Lehne Richard A

Elsevier; 2013 - (615.1)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of Medical Pharmacology

K D Tripathi

Jaypee Brothers Medical Pub; 2018

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

World of drug information

ISSN1529-4331

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American journal of roentgenology

ISSN0092-5381

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Drug Delivery

ISSN0975-0215

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio DDD, Pharmacia

ISSN0867-0609

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American journal of physical medicine

ISSN0002-9491

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in clinical rehabilitation

ISSN0892-8878

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drug intelligence & clinical pharmacy

ISSN0012-6578

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of occupational science, Australia

ISSN1320-0038

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

DICP

ISSN1042-9611

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiotherapy practice

ISSN0266-6154

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of occupational science

ISSN1442-7591

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment guidelines from the Medical Letter

ISSN1541-2792

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American journal of intravenous therapy

ISSN0161-3065

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.240.423  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.074.619)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.240.394)
 3. Trong mục lục thư viện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (12.762)
 2. 1956đến1970  (43.042)
 3. 1971đến1985  (141.104)
 4. 1986đến2001  (310.322)
 5. Sau 2001  (730.349)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Animals  (596.139)
 2. Humans  (402.661)
 3. Male  (319.990)
 4. Medicine  (308.250)
 5. Female  (202.893)
 6. Biology  (176.244)
 7. Mice  (173.436)
 8. Pharmacology  (133.591)
 9. Chemistry  (102.936)
 10. Apoptosis  (78.419)
 11. Biochemistry  (56.505)
 12. Proteins  (53.030)
 13. Cell Proliferation  (51.094)
 14. Antineoplastic Agents  (50.951)
 15. Sciences (General)  (43.161)
 16. Research Article  (39.347)
 17. Antioxidants  (33.701)
 18. Engineering  (30.964)
 19. Life Sciences  (28.024)
 20. Drugs  (27.117)
 21. Plant Extracts  (26.528)
 22. Drug Therapy  (7.640)
 23. Biology And Life Sciences  (7.231)
 24. Nursing  (3.415)
 25. Environmental sciences  (2.651)
 26. Health Sciences  (1.925)
 27. Social Sciences  (426)
 28. Law  (374)
 29. Information technology  (99)
 30. Neonatology  (90)
 31. Thuốc  (9)
 32. Dược lý học  (8)
 33. Agriculture Sciences  (7)
 34. Business, Economy and Management  (7)
 35. Dược học  (6)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.127.520)
 2. Japanese  (35.232)
 3. Portuguese  (15.634)
 4. German  (14.738)
 5. French  (7.442)
 6. Spanish  (5.835)
 7. Chinese  (5.732)
 8. Italian  (2.424)
 9. Russian  (740)
 10. Dutch  (412)
 11. Polish  (308)
 12. Korean  (243)
 13. Turkish  (162)
 14. Norwegian  (96)
 15. Hungarian  (78)
 16. Persian  (65)
 17. Ukrainian  (50)
 18. Serbian  (43)
 19. Czech  (34)
 20. Bokmål, Norwegian  (26)
 21. Lithuanian  (25)
 22. Danish  (12)
 23. Greek  (4)
 24. Finnish  (4)
 25. Arabic  (3)
 26. Romanian  (3)
 27. Icelandic  (1)
 28. Georgian  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (1.355)
 2. S - Agriculture.  (19)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Yan
 2. Wang, Yan
 3. Zhang, Yan
 4. Wang, Hui
 5. Wang, Zhiwei

theo chủ đề:

 1. Animals
 2. Humans
 3. Male
 4. Medicine
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...