skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Introductory combinatorics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory combinatorics

Brualdi, Richard A.

9787111265252; http://db.lic.vnu.edu.vn:2129/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1064009&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns02305&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18397

Truy cập trực tuyến

2
Mathematical problems and proofs [electronic resource] : combinatorics, number theory, and geometry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical problems and proofs [electronic resource] : combinatorics, number theory, and geometry

Kisačanin, Branislav

030646963; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19931

Truy cập trực tuyến

3
Computing and combinatorics : 11th annual international conference, COCOON 2005, Kunming, China, August 16-29, 2005 : proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing and combinatorics : 11th annual international conference, COCOON 2005, Kunming, China, August 16-29, 2005 : proceedings

COCOON 2005 (2005 : Kunming Shi, China); Wang Lusheng

Berlin ; New York : Springer, c2005. - (004 COM 2005) - ISBN3540280618 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

4
Discrete mathematics : applied combinatorics and graph theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics : applied combinatorics and graph theory

Townsend Michael

Menlo Park, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., c1987. - (510 TOW 1987) - ISBN0805393552

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Mathematical problems and proofs combinatorics, number theory, and geometry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical problems and proofs combinatorics, number theory, and geometry

Kisačanin Branislav

New York : Kluwer Academic pub., ©2002 - ISBN030646963;ISBN9780306469633

Truy cập trực tuyến

6
The Stanford GraphBase : a platform for combinatorial computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Stanford GraphBase : a platform for combinatorial computing

Knuth Donald Ervin

New York, N.Y. : ACM Press ; Reading, Mass. : Addison-Wesley, ©1993. - (511 KNU 1993) - ISBN0201542757

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Introductory combinatorics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory combinatorics

Brualdi Richard A.

Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2010 - ISBN9787111265252;ISBN9780136020400 (hbk. : alk. paper);ISBN0136020402 (hbk. : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang Lusheng
  2. Townsend Michael
  3. COCOON 2005
  4. Brualdi Richard A
  5. Kisačanin Branislav

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...