skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetization, magnetic susceptibility, effective magnetic moment of Fe.sup.3+ ions in Bi.sub.25FeO.sub.39 ferrite.(Author abstract)

Zatsiupa, A. A. ; Bashkirov, L. A. ; Troyanchuk, I. O. ; Petrov, G. S. ; Galyas, A. I. ; Lobanovsky, L. S. ; Truhanov, S. V.

Journal of Solid State Chemistry, April, 2014, Vol.212, p.147(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental capability of higher school students

Кorobeynikov G.V ; Petrov G.S ; Ulizko V.М

Pedagogìka, Psihologìâ ta Mediko-bìologìčnì Problemi Fìzičnogo Vihovannâ ì Sportu, 01 April 2010, Vol.4, pp.68-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1818-9172 ; E-ISSN: 1818-9210

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interdisciplinary conceptualization of palliative care for patients with chronic kidney diseases

Petrov G.S ; Krom I.L ; Yerugina N.N

Saratovskij Naučno-medicinskij Žurnal, 01 September 2016, Vol.12(3), pp.412-414 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2076-2518

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetization, magnetic susceptibility, effective magnetic moment of Fe{sup 3+} ions in Bi{sub 25}FeO{sub 39} ferrite

Zatsiupa, A.A ; Bashkirov, L.A ; Troyanchuk, I.O ; Petrov, G.S ; Galyas, A.I ; Lobanovsky, L.S ; Truhanov, S.V

Journal of Solid State Chemistry, 01 April 2014, Vol.212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; E-ISSN: 1095-726X ; DOI: 10.1016/J.JSSC.2014.01.019

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excitation and photoluminescence spectra of single- and non-single-phased phosphors based on LaInO3 doped with Dy3+, Ho3+ activators and Sb3+ probable sensitizer

Yukhno, E.K ; Bashkirov, L.A ; Pershukevich, P.P ; Kandidatova, I.N ; Petrov, G.S ; Mironova-Ulmane, N ; Sarakovskis, A

Journal of Luminescence, October 2017, Vol.190, pp.298-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; E-ISSN: 1872-7883 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.05.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetization, magnetic susceptibility, effective magnetic moment of Fe3+ ions in Bi25FeO39 ferrite

Zatsiupa, A.A ; Bashkirov, L.A ; Troyanchuk, I.O ; Petrov, G.S ; Galyas, A.I ; Lobanovsky, L.S ; Truhanov, S.V

Journal of Solid State Chemistry, April 2014, Vol.212, pp.147-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; E-ISSN: 1095-726X ; DOI: 10.1016/j.jssc.2014.01.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat capacity and enthalpy of phase transitions of α- and β-modifications of lead fluoride

Volodkovich, L.M ; Petrov, G.S ; Vecher, R.A ; Vecher, A.A

Thermochimica Acta, 1985, Vol.88(2), pp.497-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/0040-6031(85)85474-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of heat capacity and enthalpies of phase transitions of ammonium, sodium and potassium tetrafluoroborates

Petrov, G.S ; Volodkovich, L.M ; Vecher, R.A ; Vecher, A.A

Thermochimica Acta, 1985, Vol.87, pp.381-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/0040-6031(85)85362-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-temperature anomalies of heat capacity of some ammonium hexafluorometallates(III)

Vecher, R.A ; Volodkovich, L.M ; Petrov, G.S ; Vecher, A.A

Thermochimica Acta, 1985, Vol.87, pp.377-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/0040-6031(85)85361-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal analysis of graphite intercalation compounds with dichlorides of some d-elements

Skoropanov, A.S ; Petrov, G.S ; Vecher, A.A ; Novikov, Yu.N ; Vol'Pin, M.E

Thermochimica Acta, 1985, Vol.90, pp.339-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/0040-6031(85)87112-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat capacities and thermal linear expansion coefficients of graphite intercalation compounds with CuCl 2 and CoCl 2

Skoropanov, A.S ; Bulgak, I.A ; Petrov, G.S ; Gusev, E.A ; Vecher, A.A ; Novikov, Yu.N ; Vol'Pin, M.E

Synthetic Metals, 1984, Vol.9(3), pp.361-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; E-ISSN: 1879-3290 ; DOI: 10.1016/0379-6779(84)90003-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфокислот из нефтяных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ извлечения сульфо-нефтяных или т.п. кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения эфиров жировых или им подобных кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ регенерирования сульфо-кислот, употребленных при гидролизе жиров

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ выделения прядильных волокон из растительных материалов

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ извлечения канифоли из осмола

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения искусственных масс

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки кислот, получаемых окислением нефтяных и им подобных углеводородных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфоновых кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (91)
 2. 1950đến1983  (2)
 3. 1984đến1984  (1)
 4. 1985đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (93)
 2. Bài báo  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Russian  (94)
 2. English  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Danilovich A.I
 3. Petrov, G.S
 4. Vecher, A.A
 5. Rabinovich A.Yu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...