skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arterial pH and blood gas values in rats under three types of general anesthesia: a chronobiological study

Svorc, P ; Petrášová, D ; Svorc, P

Physiological research, 14 November 2018, Vol.67(5), pp.721-728 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1802-9973 ; PMID: 30044117 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased resting energy expenditure and insulin resistance in male patients with moderate-to severe obstructive sleep apnoea

Brúsik, M ; Štrbová, Z ; Petrášová, D ; Pobeha, P ; Kuklišová, Z ; Tkáčová, R ; Joppa, P

Physiological research, 13 December 2016, Vol.65(6), pp.969-977 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1802-9973 ; PMID: 27539109 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genes of intestinal Escherichia coli and their relation to the inflammatory activity in patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease

Gombošová, Laura ; Lazúrová, I. ; Zakuciová, M. ; Čurová, K. ; Kmeťová, M. ; Petrášová, D. ; Siegfried, L.

Folia Microbiologica, 2011, Vol.56(5), pp.367-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-5632 ; E-ISSN: 1874-9356 ; DOI: 10.1007/s12223-011-0051-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State of the population of myriapodes Monotarsobius curtipes in the impact area of Aluminum Plant

Zenkova, I. ; Petrashova, D.

Contemporary Problems of Ecology, 2008, Vol.1(5), pp.528-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-4255 ; E-ISSN: 1995-4263 ; DOI: 10.1134/S1995425508050032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population structure and dynamics of Monotarsobius curtipes (Myriapoda, Chilopoda) at the northern periphery of the species range

Zenkova, I. ; Petrashova, D.

Russian Journal of Ecology, 2008, Vol.39(6), pp.425-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-4136 ; E-ISSN: 1608-3334 ; DOI: 10.1134/S1067413608060076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of fermented products in adolescent nutrition ; Fermentované produkty vo výžive adolescentov

Bertková , I. , Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , Košice ; Petrášová , D.

Potravinárstvo, 2009, Vol.(3), pp.7-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychometric properties of the Russian version of the Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS)

Randler, C ; Kolomeichuk, S N ; Morozov, A V ; Petrashova, D A ; Pozharskaya, V V ; Martynova, A A ; Korostovtseva, L S ; Bochkarev, M V ; Sviryaev, Y V ; Polouektov, M G ; Drake, C

Heliyon, July 2019, Vol.5(7), pp.e02134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2405-8440 ; PMID: 31372567 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e02134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2010  (1)
 3. 2011đến2015  (1)
 4. 2016đến2018  (2)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrášová, D.
 2. Petrashova, D.A.
 3. Petrashova, Da
 4. Zenkova, I
 5. Pozharskaya, V V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...