skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal, population, and sexual variation in hematocrit of free-living desert tortoises: correlational tests of causal hypotheses

Peterson C. C.

Canadian Journal of Zoology, March 2002, Vol.80(3), pp.461-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1480-3283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light-harvesting pigment-proteins of photosystem I in maize: subunit composition and biogenesis

Vainstein , A. ; Peterson , C.C. ; Thornber , J.P.

The Journal of biological chemistry, 1989, Vol.(7), pp.4058-4063 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of the major light-harvesting chlorophyll a/b-protein and its import into thylakoids of mesophyll and bundle sheath chloroplasts of maize

Vainstein , A. ; Ferreira , P. ; Peterson , C.C. ; Verbeke , J.A. ; Thornber , J.P.

Plant physiology, 1989, Vol.(2), pp.602-609 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0889

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification and characterization of a light-harvesting chlorophyll-a/b--protein of photosystem I of Lemna gibba

Nechushtai , R. ; Peterson , C.C. ; Peter , G.F. ; Thornber , J.P.

European journal of biochemistry, 1987, Vol.164(2), pp.345-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peterson , C.C.
  2. Thornber , J.P.
  3. Peterson, C
  4. Peterson, C.C.
  5. Vainstein , A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...