skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Taking Human Dignity, Poverty and Empowerment of Individuals More Seriously: Rejoinder to Alston
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Human Dignity, Poverty and Empowerment of Individuals More Seriously: Rejoinder to Alston

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 09/01/2002, Vol.13(4), pp.845-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/13.4.845

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Time for a United Nations 'Global Compact' for Integrating Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time for a United Nations 'Global Compact' for Integrating Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 04/01/2002, Vol.13(3), pp.621-650 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/13.3.621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
On 'Indivisibility' of Human Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On 'Indivisibility' of Human Rights

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 04/01/2003, Vol.14(2), pp.381-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/14.2.381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Human Rights, International Economic Law and Constitutional Justice: A Rejoinder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, International Economic Law and Constitutional Justice: A Rejoinder

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 11/01/2008, Vol.19(5), pp.955-960 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chn061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Human Rights, International Economic Law and 'Constitutional Justice'
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, International Economic Law and 'Constitutional Justice'

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 09/01/2008, Vol.19(4), pp.769-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chn041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Transformation of the World Trading System through the 1994 Agreement Establishing the World Trade Organization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transformation of the World Trading System through the 1994 Agreement Establishing the World Trade Organization

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 01/01/1995, Vol.6(1), pp.161-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/6.1.161

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Das neue Recht des Nord-Süd-Handels

Petersmann, E. U

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht : ZaöRV, 1972, Vol.32(2), pp. 339-393

ISSN: 0044-2348

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petersmann, E. U
  2. Petersmann, Ernst-Ulrich
  3. Ernst-Ulrich Petersmann
  4. Petersmann, Eu
  5. Petersmann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...