skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Gastroesophageal Scintigraphy to Assess the Severity of Gastroesophageal Reflux Disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastroesophageal Scintigraphy to Assess the Severity of Gastroesophageal Reflux Disease

Menin, Richard A. ; Malmud, Leon S. ; Petersen, Robert P. ; Maier, Willis P. ; Fisher, Robert S.

Annals of Surgery, 1980, Vol.191(1), pp.66-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000658-198001000-00013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for forming lined concrete pipe

Petersen Robert P

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for manufacturing prestressed concrete structural units

Petersen Robert P

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pile-pulling device

Petersen Robert P

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mold for concrete bombs

Petersen Robert P

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sewer construction and method therefor

Petersen Robert P

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firing error recorder

Roberts Richard B ; Petersen Robert P ; Holliday Clyde T

Toàn văn sẵn có

8
Studies In Supersonic Aerodynamics As Applied To Controlled Flight
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies In Supersonic Aerodynamics As Applied To Controlled Flight

Petersen, Robert P; Johns Hopkins Univ Laurel MD Applied Physics Lab (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petersen Robert P
  2. Petersen, Robert P.
  3. Tample University Health Sciences Center, Philadelphia, PA
  4. Petersen, R.P.
  5. Maier, W.P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...