skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeting the right targets? The UN use of individual sanctions.(Report)

Wallensteen, Peter ; Grusell, Helena

Global Governance, April-June, 2012, Vol.18(2), p.207(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
实质和平的条件比较:当代东亚与战后西欧
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

实质和平的条件比较:当代东亚与战后西欧

彼得·瓦伦斯滕 ; 刘毅 ; Peter Wallensteen;Department of Peace and Conflict Research,Uppsala University

国际安全研究 - Journal of International Security Studies, 2015, Issue 04, pp.53-71

ISSN: 2095-574X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of the World, International Fresh Water Resources: Conflict or Cooperation?

Ashok Swain ; Peter Wallensteen

DOI: 10.13140/2.1.3511.2960

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...