skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

update

Peter Marsden

Forced Migration Review, 01 January 2003, Issue 16, pp.48-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilemmas facing agencies in the urban centres of Afghanistan

Peter Marsden

Forced Migration Review, 01 December 1998, Issue 3, pp.15-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myth and reality: the return of Kosovan Albanians

Peter Marsden

Forced Migration Review, 01 August 1999, Issue 5, pp.27-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, structure and physical properties of the organic metal ([ 2 H 8 ]BEDT-TTF) 4 Cl 2 ·6D 2 O

Rosseinsky, Matthew J. ; Kurmoo, Mohamedally ; Day, Peter ; Marsden, Ian R. ; Friend, Richard H. ; Chasseau, Daniel ; Gaultier, Jacques ; Bravic, George ; Ducasse, Laurent

Journal of Materials Chemistry, 1993, Vol.3(8), pp.801-810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-9428 ; E-ISSN: 1364-5501 ; DOI: 10.1039/JM9930300801

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A MANIPULATOR AND A METHOD FOR OPENING AND CLOSING HINGED AND/OR SLIDING MEMBERS SUPPORTED ON BODIES

Robert John Brooks ; Peter Marsden

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A MANIPULATOR AND A METHOD FOR OPENING AND CLOSING HINGED AND/OR SLIDING MEMBERS SUPPORTED ON BODIES

Robert John Brooks ; Peter Marsden

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTICAL SWITCHING DEVICE AND MATRIX

Dennis Walker Osborne ; Richard Peter Marsden ; John Zubrzycki

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical switching device and matrix

Dennis Walker Osborne ; Richard Peter Marsden ; John Zubrzycki

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (2)
 2. 1987đến1987  (1)
 3. 1988đến1992  (1)
 4. 1993đến1998  (2)
 5. Sau 1998  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (4)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Arabic  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peter Marsden
 2. Dennis Walker Osborne
 3. Richard Peter Marsden
 4. Robert John Brooks
 5. John Zubrzycki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...