skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 87  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sketch/Interlude for Aaron
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch/Interlude for Aaron

Persichetti, Vincent

Perspectives of New Music, 23/1980, Vol.19(1/2), p.46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00316016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/832574

Truy cập trực tuyến

2
Portrait of Roger Sessions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of Roger Sessions

Persichetti, Vincent

Perspectives of New Music, 21/1985, Vol.23(2), p.165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00316016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/832728

Truy cập trực tuyến

3
Conversation with Vincent Persichetti
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversation with Vincent Persichetti

Persichetti, Vincent ; Shackelford, Rudy

Perspectives of New Music, 23/1981, Vol.20(1/2), p.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00316016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/942408

Truy cập trực tuyến

4
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1955, Vol.XLI(2), pp.262-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XLI.2.262

Truy cập trực tuyến

5
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1953, Vol.XXXIX(3), pp.483-a-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XXXIX.3.483-a

Truy cập trực tuyến

6
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1954, Vol.XL(3), pp.435-a-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XL.3.435-a

Truy cập trực tuyến

7
UNITED STATES: Philadelphia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNITED STATES: Philadelphia

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1951, Vol.XXXVII(2), pp.260-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XXXVII.2.260

Truy cập trực tuyến

8
Philadelphia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philadelphia

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1952, Vol.XXXVIII(2), pp.298-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XXXVIII.2.298

Truy cập trực tuyến

9
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1952, Vol.XXXVIII(3), pp.481-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XXXVIII.3.481

Truy cập trực tuyến

10
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1952, Vol.XXXVIII(3), pp.483-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XXXVIII.3.483

Truy cập trực tuyến

11
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1953, Vol.XXXIX(3), pp.500-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XXXIX.3.500

Truy cập trực tuyến

12
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1954, Vol.XL(1), pp.121-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XL.1.121

Truy cập trực tuyến

13
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1956, Vol.XLII(1), pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XLII.1.124

Truy cập trực tuyến

14
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1953, Vol.XXXIX(3), pp.492-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XXXIX.3.492

Truy cập trực tuyến

15
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1954, Vol.XL(3), pp.482-a-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XL.3.482-a

Truy cập trực tuyến

16
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1952, Vol.XXXVIII(4), pp.666-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XXXVIII.4.666

Truy cập trực tuyến

17
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1955, Vol.XLI(4), pp.560-562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XLI.4.560

Truy cập trực tuyến

18
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1962, Vol.XLVIII(2), pp.271-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XLVIII.2.271

Truy cập trực tuyến

19
Philadelphia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philadelphia

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1948, Vol.XXXIV(2), pp.252-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XXXIV.2.252

Truy cập trực tuyến

20
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Persichetti, Vincent

The Musical Quarterly, 1955, Vol.XLI(2), pp.275-a-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XLI.2.275-a

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 87  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (80)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...