skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of coke properties and its blending recipe on performances of carbon anode for aluminium electrolysis.(Author abstract)(Report)

Liu Feng - Qin ; Liu Ye - Xiang ; Mannweiler U. ; Perruchoud R.

Journal of Central South University of Technology, Dec, 2006, Vol.13(6), p.647(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-9784

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic humanitarian principles applicable to non-nationals

Goodwin-Gill, G S ; Jenny, R K ; Perruchoud, R

The International migration review, 1985, Vol.19(3), pp.556-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; PMID: 12341064 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of coke properties and its blending recipe on performances of carbon anode for aluminium electrolysis

Liu, Feng-qin ; Liu, Ye-xiang ; Mannweiler, U. ; Perruchoud, R.

Journal of Central South University of Technology, 2006, Vol.13(6), pp.647-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-9784 ; DOI: 10.1007/s11771-006-0009-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Perruchoud, R.
  2. Perruchoud R
  3. Mannweiler, U
  4. Mannweiler U.
  5. Jenny, R K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...